16.03.2010

RESNICA O ŠTUDENTSKEM DELU

Objavljeno v nekategorizirano 11:41 avtor tudentskiglas

Ključne besede:
resnična dejstva o »malem delu«; urne postavke; omejitev ur; vpliv novega zakona na študenta; financiranje študentskih organizacij; poraba študentskih organizacij; sporna dejstva

RESNICA O ŠTUDENTSKEM DELU

Nujno branje za vse študente! Kam gre vaš denar?

Vsak študent ob besedni zvezi »študentsko delo« pomisli na delo, ki ga sam opravlja preko študentske napotnice, in s tem zasluži denar, ki ga potrebuje za študij, ali pa druge stvari. Zaslužek je vedno dobrodošel, sploh pa v primerih, ko starši in družina ne morajo podpirati študenta, sploh pa tiste, ki se ne šolajo v domačem kraju in morajo plačevati za nastanitev, prehrano ipd.

Študentsko delo ima torej velik eksistencialni pomen za študente. Stanje, ki je vladalo do zdaj, je vsakomur dajal možnost, da dela preko napotnice, zasluži denar in pokrije svoje potrebe. Vse lepo in prav. Tukaj je pomembno omeniti, da obstajata dve vrsti študentov: takšni, ki delajo ob študiju, da lahko študirajo, ali pa želijo enostavno zaslužiti nekaj ob strani ter si nabrati izkušnje in takšni, ki v študentskem delu vidijo le možnosti za velike zaslužke in izkoriščanje lukenj v sistemu. Vsak zagotovo ve, da preko študentskih napotnic delajo ljudje, ki sploh nimajo statusa, poleg tega je na področju študentskega dela prihajalo tudi do izkoriščanj s strani delodajalcev, ki študente pridno izkoriščajo, saj so cenejši, poleg tega pa jih premnogokrat ne plačajo pošteno za svoje delo, ali pa jih sploh ne plačajo.

Poleg delodajalcev so od študentskega dela velik kos pogače jemale tudi študentske organizacije, študentski servisi, … Slab nadzor nad študentskim delom je bil do zdaj voda na mlin vsem, ki so se okoriščali s študentskim delom. S tem ne mislim študenta, ki dela, da zasluži zase in za svoj študij, ampak še za vse ostale, ki od študentskega dela dobijo svoj delež. Izkoriščanje študentskega dela se bo kot kaže z novim zakonom o malem delu končalo. Od študentskega dela ne živi in zasluži samo študent, ampak tudi študentske organizacije -dejstva o tem bodo navedena v nadaljevanju. Na žalost pa se marsikateri študent ne zaveda, da se z njegovim delom preko napotnice preživlja še marsikdo drug in ne le on.

Kaj ZARES prinaša zakon o malem delu?

Urne postavke

Zakon določa najnižjo bruto urno postavko v višini 3,50 EUR . Višina najnižje bruto urne postavke je bila določena glede na veljavno višino minimalne plače preračunano na uro dela. Določena je tudi najvišja možna urna postavka za malo delo v višini 8,00 eur z namenom, da se prepreči zloraba določb o dovoljeni kvoti ur malega dela, saj bi delodajalec lahko večje število opravljenih ur prikril z večjo urno postavko. Po podatkih iz letnih poročil študentskih servisov je povprečna urna postavka študentskega dela v letu 2008 znašala 4,05 eur.  Višine urnih postavk se bodo po sprejetju zakona usklajevale na enak način in v enakih rokih, kot socialni transferji.

Torej študentje ne bodo delali za manj kot 3,5€/h in več kot za 8€/h (bruto). V tem primeru so na noge skočili tisti, ki so sedaj služili več kot 8€/h, teh pa seveda ni veliko in le-ti ne predstavljajo večine študentske populacije, ki dela. Kdor si s študentskim delom nabira večjo premoženje, dejansko uničuje pomen študentskega dela. Slednje je delo ob ŠTUDIJU (ja, tudi opravljanje študijskih obveznosti je še nekje), ki nam pomaga preživeti, ali pa le dodatno zaslužiti in si nabirati izkušnje, ne pa izkoriščati statusa, da si v času študija nabereš čim več denarja, študija pa tako ali tako takšni v večini ne opravijo. Tukaj omenjam primer funkcionarjev študentske organizacije, ki študirajo po 7 let ali več, se pridno prepisujejo s fakultete na fakulteto in pridno izkoriščajo luknje v zakonih, ki jim omogočajo podaljševanja statusa v nedogled – zakaj? Ker status prinaša ugodnost študentskega dela, s katerim slednji pridno služijo in se okoriščajo na škodo študentov. Tukaj je še primer, ko je študentska organizacija za svetovanje za nakup novih nepremičnin plačala več kot 85.000 €! Za svetovanje! Na koncu se za nakup niso odločili, ker pač so jim za 85.000€ svetovali, da to ne bi bila dobra naložba. Tukaj naj še omenim, da imajo v lasti 6 nepremičnin, v vrednosti dobrih 6,5 milijona €! Ali je to v dobrobit študentov, sploh pa tistih, ki se s težavo preživljajo iz meseca v mesec, prepuščam vaši presoji.

Zakon bo tako med drugim omejil delo tistih študentov, ki status študenta izkoriščajo le za zaslužek, ne pa za dejansko študiranje in diplomo, s tem pa navsezadnje mečejo slabo luč na vse tiste, ki pridno študirajo in ob študiju dejansko delajo zato, da preživijo, nabirajo izkušnje, ali pa le dodatno zaslužijo – seveda v normalnih mejah. Podpora takšnim izkoriščevalcem se bo tako končala.

Iz malega dela se bodo plačevali tudi  naslednji prispevki:

za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 %,

pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 9,01 % in

zdravstveno zavarovanje v višini 5,96 %.

Ta spremembna vsekakor ne bo šla na škodo nikomur, kvečjemu bo le izboljšala stanje na področju študentskega dela, saj bo leto bolj regulirano in ne bo dopuščalo izkorišanja.

Omejitev študentskega dela

4. člen prinaša še nekatere omejitve malega dela. Malo delo se lahko po zakonu opravlja največ 14 ur na teden. Zaradi študijskih obveznosti dijakov in študentov je v zakon za to ciljno skupino vgrajena izjema, da lahko malo delo opravljajo tudi več ur na teden, vendar pa v posameznem koledarskem letu ne smejo preseči dovoljenega obsega ur preračunanega na letni obseg ur, kar znese 728 ur. Na ta način se dijakom in študentom zagotovi možnost, da delo prilagodijo svojim študijskim obveznostim oziroma, da delajo predvsem v času počitnic.

Torej, v realnosti se bo lahko delalo več kot 14 ur na teden, vendar na koncu število ur v koledarskem letu ne sme znašati 728 ur. Vse študentje, ki npr. delajo le med glavnimi počitnicami nima kaj skrbeti.

Za tiste, ki pa priložnostna dela opravljajo skozi vso leto pa DEJSTVO:

Če delaš 8 ur na dan, vseh pet dni v tednu oz. skupaj 40 ur na teden, boš lahko delal 18,2 tednov, kar je skoraj 5 mesecev!

Tisti, ki pa redno opravlja svoje študijske obveznosti, pa v nobenem primeru ne more delati več, saj bi mu težko zneslo, da dela 8h na dan, vse dni v tednu, 5 mesecev. To je še en dokaz, da zakon o malem delu skrbi le tiste, ki skozi vso leto »pridno« služijo na račun študentskega statusa, svoje študijske obveznosti pa zanemarjajo in iznajdljivo koristijo luknje v šolskem sistemu ter se prepisujejo s fakultete na fakulteto, si podaljšujejo absolvenstke staže ipd.

Torej, letna omejitev ur študentskega dela, NE BO VPLIVALA na poštenega študenta, bo pa vplivala na tiste, ki status le izkoriščajo in bogatijo na ta račun.

Tukaj je pomembno omeniti, da se bo študentsko delo po novem štelo v delovno dobo. Iz malega dela se bodo plačevali tudi prispevki delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skupna obremenitev malega dela bo 29,50-odstotna. Študentsko delo bo z novim zakonom torej bolj urejeno, študent bo lahko imel tudi dolgoročne koristi. Dejstvo je, da študentsko delo v obliki kot je obstajalo do sedaj, ne more več obstajati, saj je prihajalo do velikih goljufij in nepravilnosti ter seveda – izkoriščanja.

Zakon določa tudi posebno varstvo za osebo v primeru neplačila opravljenega malega dela s strani delodajalca. Osebi se bo v tem primeru zagotovilo plačilo malega dela iz enotnega rizičnega sklada.

Zakaj so študentske organizacije V RESNICI PROTI novem zakonu?

V sedanji ureditvi študentskega dela se sredstva iz 12 % koncesijske dajatve namenjajo za štipendije (25 % vseh sredstev iz dajatve), Študentski organizaciji Slovenije za izvajanje obštudijskih aktivnosti (37,5 % vseh sredstev iz dajatve), preostalih 37,5 % se kot strošek prizna študentskemu servisu za posredovanje dela. Dodatno se obračunava še 2 % koncesijske dajatve, ki se namenja za izgradnjo in vzdrževanje študentskih domov. Skupna dajatev iz  študentskega dela po veljavni ureditvi znaša 14 %.

Primer, kako je bilo do sedaj: če smo kot študenti zaslužili npr. 300€ na napotnico, je koncesijska dajatev znašala 42€. Od tega je dobila študentska organizacija 15,7€ za izvajanje obštudijskih dejavnosti, študentski servis 15,7 €, sklad za štipendije 10,5€ in 0,84€ za izgradnjo in vzdrževanje študentskih domov.

Z Zakonom malem delu se ohranja višina dajatve, vendar z bistvenimi spremembami v delitvi teh sredstev. Predvsem se bo podvojil odstotek sredstev, ki je namenjen za štipendije, ohrani pa se višina odstotka za izgradnjo študentskih domov. Skupaj naj bi se torej več kot polovica vseh sredstev iz dajatve iz malega dela namenila za štipendije in izgradnjo bivanjskih zmogljivosti za študente. Več kot polovica sredstev (tj. 8 %) iz celotne 14 % dajatve iz malega dela bo namenjenih za štipendije in študentske domove!

Bistveno manjši delež sredstev kot do sedaj bo namenjen kritju stroškov posredovanja malega dela, manj sredstev pa bo neposredno prejela tudi Študentska organizacija Slovenije. 4 % dajatve, ustvarjene z malim delom dijakov in študentov se nameni  za delovanje Študentske organizacije Slovenije in za  financiranje projektov, namenjenih obštudijskim dejavnostim dijakov in študentov. Pri tem so predvideli prehodno obdobje do leta 2013, ko se bodo sredstva za delovanje ŠOS zmanjševala iz 4 na 2 % dajatve. ŠOS po trenutnem sistemu prejema 4,5 % dajatve.

NOVA DELITEV

Organizacije bodo 10 % dajatev iz malega dela namenile:

6,0% Javnemu skladu za razvoj kadrov in štipendije, ki sredstva nameni za financiranje štipendij
2,0% v proračunski sklad v pristojnosti ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, za sofinanciranje gradnje in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji ter sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, v skladu s programom investicij, ki ga sprejme Vlada RS
1,5% stroški, ki se priznajo organizaciji, ki posreduje malo delo
0,3 % Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje za skupni rizični sklad
0,2% Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje za vzdrževanje in vodenje centralne evidence o opravljenem malem delu ter druge administrativno-strokovne naloge v povezavi s spremljanjem izvajanja malega dela, ki jih v podzakonskem aktu predpiše minister, pristojen za delo

Preostala 4% dajatev iz malega dela pa se bo razdelilo takole:

4 % dajatev NAMEN leto 2011 leto 2012 leto 2013 in naprej
ustvarjena z malim delom dijakov in študentov Študentski organizaciji Slovenije 4% 3% 2%
financiranje projektov, namenjenih obštudijskim dejavnostim dijakov in študentov 0% 1% 2%

Iz tabel je razvidno, da bo več denarja šlo za štipendije (1x več), manj denarja pa bo dobila študentska organizacija sama.

KAM GRE DENAR?

Preberite slednje zanimive informacije o delovanju študentskih organizacij za leto 2008 (vir: delo.si):

Po ključu delitve koncesijskih dajatev je največ odstotkov, skoraj 70, namenjenih za delovanje študentskih organizacij treh največjih univerz, ki se delijo po številu študentov. Ker je ljubljanska univerza največja, prejema Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) 38,6 odstotkov vseh koncesijskih dajatev, kar je v letu 2008 pomenilo 4.932.750 evrov. Sledi ji Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM), ki je upravičena do 20,3 odstotka ali 2.825.000 evrov, zbranih z delom študentov. Na tretjem mestu je Univerza na Primorskem, ki letno dobiva pet odstotkov ali 860.000 evrov. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) prejema letno skoraj pol milijona tolarjev, slabih pet milijonov evrov pa je namenjenih za delovanje študentskih klubov.

Največji kos finančne pogače torej dobi ŠOU v Ljubljani, ki je v letu 2008 zbrala s koncesijskimi dajatvami in drugimi prihodki 5,5 milijona evrov. Za honorarje in sejnine študentskega zbora, predsedstva, volilne komisije, senata, tožilstva in razsodišča so namenili 1.226.500 evrov, odhodki za 21 redno zaposlenih pa znašajo 809.000 evrov oziroma skoraj 3000 evrov mesečno na zaposlenega. Za delovanje centrala ŠOS porabi ostalo, torej 3,1%, kar znese okrog pol milijona €. Seveda lahko pridobivajo tudi druga sredstva, zato imajo še večji proračun.

Slika: Razdelitev koncecijskih sredstev ŠOS, organizacijskim oblikam ŠOS in Zvezi ŠKIS

Študentska organizacija Univerze v Mariboru je razpolagala v letu 2008 s 3,4 milijona evri (koncecijske dajatve od študentskega dela znašajo 2,8 milijona evrov, ostalo pa drugi prihodki). Tretjina sredstev je namenjenih za plače, regrese, honorarje in sejnine. Kar največ, skoraj 520.000 evrov, so namenili za plače strokovnih služb, v katerih zaposlujejo 21 ljudi, ki prejemajo v povprečju mesečno po več kot 2000 evrov. Zaposleni pa so upravičeni še do nadomestila za povračilo stroškov za prevoz na delo, do regresa za prehrano, dnevnic, brezplačne uporabe mobilnega telefona in delnega plačila šolnine. Za delovanje drugih študentskih organov (študentskega zbora in predsedstva, op.p.) je namenjenih 180.000 evrov, od tega prejema predsednik ŠOUM 682 evrov mesečno, podpredsednik in sekretarji pa 450 evrov.

Predsednik ŠOU v Ljubljani in direktor ŠOUM prejemata mesečno 5800 evrov. Mesečni dohodki zastopnikov študentskih organizacij presegajo povprečni dohodek študenta, ki znese 1500 evrov na leto.

Leto 2009: ŠOU je porabila okoli štiri milijone evrov za lastno delovanje (!), kar pomeni polovico proračuna. Za boljši občutek: to je skoraj 1 milijarda tolarjev !!! Vsega skupaj se porabi več kot 7 milijonov evrov sredstev, kar je ogromno denarja, za katerega davkoplačevalci praktično ne vedo, še manj pa vedo, da se polovica teh sredstev porabi za osnovno delovanje ŠOU Ljubljana.

Delodajalec torej plača študentskemu servisu za delo, ki ga študent opravi, in še 12 odstotkov od tega plačila, ki pa se razdeli na različne naslove. Pet odstotkov tega denarja gre v proračun ŠOS, ki ga porabi za svoje delovanje in za delovanje drugih študentskih organizacij. Delovanje študentskih organizaciji v Sloveniji je katastrofalno. Proračuni ŠOS in drugih treh študentskih organizaciji so preveliki glede na to, kakšne so njihove aktivnosti in čemu namenjajo sredstva. Tako namreč ŠOU v Ljubljani že več let sofinancira prireditev Rock Otočec, ki jo prireja poslanec in podpredsednik stranke Zares Franci Kek. To je sporno. Če bi ŠOS ves svoj proračun namenil študentski prehrani, bi vsi študentje v Sloveniji lahko jedli zastonj.

ZAKLJUČEK

Če bi prišlo do tega, da se študentske organizacije ne bi več financirale s študentskim delom, bi končno prešli v normalno stanje. Študentje se ne zavedajo, da s svojim delom financirajo delovanje študentske organizacije, koliko pa ima povprečen študent od slednje, pa naj pomisli vsak zase.

Z novim zakonom  bo torej precejšen del koncesijske dajatve namenjen za štipendije in študentske domove. To pa pomeni manj denarja za študentske organizacije in njihovo neprimerno porabo.


Dobro premislite, koga boste podprli. Državo, ali študentsko organizacijo, ki se sedaj zavzeto obrača na študente ter jim daje zavajujoče informacije, zakaj morajo biti proti novemu zakonu. Študentska organizacija je proti le zato, ker bo sama dobila precej manj denarja, denar, ki ga je dobivala od študentov preko študentskega dela. Večina študentov dejansko ne ve, da študentska organizacija dobi svoj delež od VSAKEGA študentskega nakazila.

Vedeti je treba, da študent, ki redno študira in ob tem priložnostna dela (skozi vso leto, ali med glavnimi počitnicami), ne bo čutil nobenih sprememb in omejitev. Čutili pa jih bodo študentje, ki na ta način izkoriščajo svoj status ter seveda študentske organizacije, ko so do sedaj živele od študentov in njihovega dela.

POVZETEK DEJSTEV:

- Zakon določa najnižjo bruto urno postavko v višini 3,50 EUR . Višina najnižje bruto urne postavke je bila določena glede na veljavno višino minimalne plače preračunano na uro dela. Določena je tudi najvišja možna urna postavka za malo delo v višini 8,00 eur z namenom, da se prepreči zloraba določb o dovoljeni kvoti ur malega dela, saj bi delodajalec lahko večje število opravljenih ur prikril z večjo urno postavko.

- Če delaš 8 ur na dan, vseh pet dni v tednu oz. skupaj 40 ur na teden, boš lahko delal 18,2 tednov, kar je skoraj 5 mesecev! Tisti, ki pa redno opravlja svoje študijske obveznosti, pa v nobenem primeru ne more delati več, saj bi mu težko zneslo, da dela 8h na dan, vse dni v tednu, 5 mesecev. To je še en dokaz, da zakon o malem delu skrbi le tiste, ki skozi vso leto »pridno« služijo na račun študentskega statusa, svoje študijske obveznosti pa zanemarjajo in iznajdljivo koristijo luknje v šolskem sistemu ter se prepisujejo s fakultete na fakulteto, si podaljšujejo absolvenstke staže ipd.

- Študentsko delo se bo po novem štelo v delovno dobo. Iz malega dela se bodo plačevali tudi prispevki delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skupna obremenitev malega dela bo 29,50-odstotna. Študentsko delo bo z novim zakonom torej bolj urejeno, študent bo lahko imel tudi dolgoročne koristi. Dejstvo je, da študentsko delo v obliki kot je obstajalo do sedaj, ne more več obstajati, saj je prihajalo do velikih goljufij in nepravilnosti ter seveda – izkoriščanja.

- Zakon določa tudi posebno varstvo za osebo v primeru neplačila opravljenega malega dela s strani delodajalca. Osebi se bo v tem primeru zagotovilo plačilo malega dela iz enotnega rizičnega sklada.

 • Share/Bookmark
 

104 komentarjev »

 1. cecil pravi,

  16.03.2010 ob 15:09

  omejitev urne postavke na 8 € je praviloma koristna, vendar so nekatere stvari vredne (in se tudi plačajo, pa če se bo komu zdelo to še tako narobe) več. različni nastopi, vodenje prireditev, snemanje reklam, filmov, fotografiranje, ipd. študentje se ukvarjamo tudi s takimi stvarmi. kako bo stvar rešena v tem primeru?

 2. Tomaž pravi,

  16.03.2010 ob 15:13

  ena najboljših (premišljenih) stvari, ki jih je naredila vlada v tem mandatu.

 3. xmx pravi,

  16.03.2010 ob 15:30

  no ja, vse lepo in prav, zakon ni slab, lahko bi pa dali število ur na 1000 ali kaj podobnega. matematika pa avtorju sicer najbol ne leži 18,2 tednov bi prišlo če bi teden imel pet dni, ker jih ima pa sedem, pride vse skupaj do številke 13 tednov dela vsak dan kar pa znaša ravno eno četrtino delovnih dni. Kar pa bi že lahko bilo nekoliko premalo … je pa še ena stvar pri vsem tem, da bo tak zakon najverjetneje povečal delo na črno in dajanje denarja na roko …

 4. BlazzBlazz pravi,

  16.03.2010 ob 15:47

  Ja, dobro, se šteje v delovno dobo. Super. Če nebi nameraval meje za u penzijo dvignt še za dve leti.
  pfej

 5. Sobota pravi,

  16.03.2010 ob 16:09

  Kdo je avtor tega sestavka?

 6. Piki pravi,

  16.03.2010 ob 16:13

  Bravo! Izčrpno in pregledno. Upam, da bo tole prebralo čim več študentov, ki protestirajo proti spremembam. Na živce mi gre, da nekateri ne znajo gledat za nekaj let naprej – komu bodo pa jokali po diplomi, ko jih ne bo nihče hotel zaposliti, ker so študetje cenejši kot pa redno zaposleni delavci?

 7. Fonza pravi,

  16.03.2010 ob 16:17

  Kar piše tu, da je to resnica je samo ena velika laž. Študentski servisi so sedaj z 4,5% životarli, zanima me kateri servis bo še posredoval dela, klical , obveščal DURS in ….. za to sramoto, kar dela ta leva stran, saj to jemlje le nam vsem sebi pa polni proračun , ker so nesposobni in neznajo drugače šparat.

 8. gogi pravi,

  16.03.2010 ob 16:17

  Mislim, da zgoraj napisano je en kup neumnosti. Glede študentske organizacije in njenih prilivov se strinjam.
  1.kdo bo sploh še zaposloval študente? 30% obremenitev pomeni za podjetje preveliko obremenitev, da bi vzelo študenta v uvajanje in ko bi končno nekaj znal ga bo moralo odpustiti, ker bo že presegel dovoljeno količino ur.

  2. v letu 2009 je bilo na razpolago 190 000 del, za 210 000 študentov. Približno 2/3 študentov dela, kar je nekje zapolnilo večino del, ampak ne vseh kar je pripeljalo do večje ponudbe od povpraševanja in s tem študentom zagotovilo večje urne postavke. Če se bo zakon o malem delu uvedel, bo teh 190 000 del postalo 70-80 000, ker omejitve obstajajo tudi v številu zaposlenih preko malega dela (30% zaposlenih) za katere se bo potegovalo poleg 210 000 študentov še 100 000 brezposelnih in še ne vem koliko upokojencev, kar seveda pripelje do krepko višjega povpraševanja od ponudbe in s tem bodo urne postavke seveda minimalne (cca 2,8 eur na uro).

  3. študentski servisi bodo zaprli, ker noben servis ne preživi z 1,5% provizije. Študenti bodo tako izgubili celoten servis, ki so ga danes deležni. Od sms sporočil o nakazalih, sms obvestila o prostih delih, elektronski pregled zaslužkov in še kup ugodnosti, ki jih servisi prinašajo.

  4. Podjetja se bodo posluževala malega dela samo zato, da bodo delavce, ki so na pogodbah za določen čas prestavila na malo delo, ker jim bo to ceneje in po izkoristku ur za malo delo spet zaposlila za določen čas za preostanek leta, nato spet na malo delo itd… Kar zopet ne koristi niti zaposlenemu prebivalstvu. Stopnja brezposelnosti še raste…

  5. Delo na črno bo rastlo. Vzemimo primer bara, ki ima 5 m2 notranje površine in 300m2 terase. Se pravi živi samo poleti. Za 5m2 si lahko privošči enega zaposlenega. Ko pa pride pomlad naenkrat potrebuje 10 zaposlenih, katerih pa po novem ne bo smel zaposlit preko malega dela, ker kvote predvidevajo da lahko zaposliš preko malega dela samo 30% od redno zaposlenih v podjetju. Kaj mislite da bo tako podjetje storilo?…

  Da ne govorimo o sistemu obveščanja in vsem skupaj, ki lahko zdrži samo na papirju.
  In še bi lahko našteval, ampak se mi ne da več!

  Mislim oz. prepričan sem, da zakon o malem delu prinaša tak razpad sistema, ki si ga danes ne moremo niti predstavljati!!!

 9. chefchef pravi,

  16.03.2010 ob 16:28

  Pripravljam tekst o tem, kako so študenti postali novodobni proletarci, ki sploh nimajo pojma, kako so nategnjeni. Namesto, da bi znači razmišljat, verjamejo študentskim agitatorjem, ki se kot študentski kapitalisti debelijo na račun raje, ki na koncu, po ddiplomi, še službe ne dobi.

 10. Mojca pravi,

  16.03.2010 ob 16:45

  Pozdravljen,

  zanima me od kkje ti izračun da bodo študentske organizacije na 300€ sedaj po novem dobile 1,68€, sedaj pa prejema na isti znesek 15,7€ če pa se iz sedanjih 4,5% spremeni najprej na 4, nato na 3 in na koncu na 2%, kar je malo več kot pol manj. Kako po tvojih izračunih to nanese 10x manj?

  Pa še nekaj… ja se strinjam glede ŠOSa, ampak tu pa vsi pozabljate na študentske KLUBE po Sloveniji, ki ne delajo kot ŠOS, ki nimajo svetovanj in s svojimi sredstvi subvencionirajo rekreacijo, izobraževanja in prostočasne dejavnosti vsem mladim v tistem lokalnem okolju. Ko nekdo pride na koncert, ki je brezplačen in ga nek klub organizira se prav tako ne vpraša od kod jim denar… ampak ja, tudi ta denar je iz štud. dela in je ustrezno porabljen! Marsikateri klub po Sloveniji pomeni edinega ponudnika teh storitev za mlade v svojem kraju in širše.

 11. Rez pravi,

  16.03.2010 ob 17:17

  Bravo! Upam, da bodo čimprej razkrinkali to bando, ki se je zaredila na ŠOS-u.

 12. xxx pravi,

  16.03.2010 ob 19:06

  se popolnoma strinjam…dol s študentsko org.

 13. Lijana pravi,

  16.03.2010 ob 21:10

  Ampak res je žalostno in zaskrbljujoče, da je veliko ”študentov” pri 30 letih še brez diplome, brez službe, brez enega dne delovne dobe. Pri 60-tih oz. pri najnižji starosti za upokojitev pa bodo hoteli imeti dobre penzije.???

 14. Kokica pravi,

  16.03.2010 ob 21:13

  Kako pa je z boni? Niso predvideli nekaterih sprememb tudi glede tega?:S
  Se pa strinjam z zgoraj napisanim:)
  Lp

 15. Nergač » Študentski proletariat pravi,

  17.03.2010 ob 01:54

  [...] tako zvanem malem delu vem premalo, da bi ga lahko na široko komentiral. Več si lahko preberete v tem odličnem prispevku. Mislim pa, da bo namen sprememb dosežen, če [...]

 16. Mito pravi,

  17.03.2010 ob 11:47

  Pa ne da ima MDDSZ svoj blog. :)

 17. anže pravi,

  17.03.2010 ob 13:17

  no nekaj dejstev ni točno takih, kot si napisal, drugače pa kar solidno napisano

 18. anže pravi,

  17.03.2010 ob 13:18

  in še to; rizični sklad (za tiste, ki ne dobijo plačano) obstaja že sedaj in to ni neka novost

 19. Uroš pravi,

  17.03.2010 ob 13:45

  Podatki so pravilni? Nazadnje so mi prek napotnice za dajatve trgali 18% in ne 14%.. Tudi nova “obdavčitev” ne bo enaka.. kolikor sem bil obveščen bo država dvignila svoj del iz 12% na 29,5%, za študentski servis ne vem..
  http://www.finance.si/273976/%A9tudentsko-delo-obdav%E8eno-295-odstotno

  Sicer pa se strinjam da gre preveč denarja v razne študentske organizacije, vseeno pa so si precej nerodno zastavili omejitve.. namreč če iz 8€ bruto odšteješ že samo dajatve države, ti preostane okrog 5,6€ neto plačana ura dela, če bodo svoje pristavili še posredniki, bomo hitro na 5€.. to pa ni ravno “spodbuda” študentom za iskanje strokovnejših del, bolj za polnenje polic v trgovinah in pa priložnostna dela.. :) ) 230€/mesec pa tudi dvomim da bo krilo kaj prida stroškov.. še vedno ne bo dovolj štipendij in študentskih domov za vse..

 20. nn12 pravi,

  17.03.2010 ob 21:39

  Dobro napisano!

 21. Nazaj v socializem pravi,

  17.03.2010 ob 23:20

  1- Obdavčitev bo v resnici po novem več kot 35%. Sedaj pa 16,8%. Torej več kot 2x podražitev.
  2- strokovnih in zahtevnih del ne bo več. Lahko bomo delali preprosta, pomožna dela, tako, da je zgornja urna omejitev nesmiselna, saj bo večina postavk okrog 3 EUR.
  3- v blogu navedene urne postavke so bruto. Dobili bomo v resnici od 2,9 EUR
  4- NE bo več ZALAGANJA ZASLUŽKOV, čakali bomo na denar
  5- IZTERJAVA bo slaba.
  6- Elektronskega poslovanja ne bo več
  7- MINIMALNA PONUDBA PROSTIH DEL, ker so omejitve delodajalcev tako hude, večina nas sploh ne bo več zaposlovala.

 22. neža pravi,

  18.03.2010 ob 11:56

  predsednik šoul prejema 5800€ mesečno?! prosim te lepo. pa denarna valuta, ki je zdaj v obtoku je euro in ne več tolar.

 23. Miha pravi,

  19.03.2010 ob 14:03

  To pomeni, da takšnih Klubov, ki poživljajo lokalno študentsko ter ostalo življenje ter veliko sredstev namenjajo sociali ne bo več!

  http://www.ksk.si/stran.asp
  http://www.kjs-klub.si/
  http://www.kss.si/
  http://www.klub-kspd.si/www/index.php
  http://www.klub-kssd.si/
  http://www.drustvo-dsb.si/
  http://www.klub-kbs.si/
  http://www.kgs.si/
  http://www.ksop-cscp.si/
  http://www.skk.si/

  in še veliko več na http://www.skis-zveza.si/domov/ ….

  LP

 24. Joshko pravi,

  19.03.2010 ob 19:33

  Bravo. Kdorkoli je avtor tega prispevka je ugotovil, da je trenutno študentsko delo luknjasto kot švicarski sir in da se ga da izkoriščati! Tukaj se čisto strinjam.

  Strinjam se tudi, da dobi ŠOU preveč denarja in ga preveč porabi zase. Tu bi bilo treba zakonsko močno omejiti sredstva in namembnost le teh.

  Ostalo pa je tako ozkogledno napisano, kot da bi pisal nek predstavnik kakega strankarskega podmladka…
  Saj res! Nikjer ni omenjeno, da bo malo delo financiralo tudi politične podmladke…

  Prav tako pisec nima pojma kaj počnejo vse druge študentske organizacije s tem denarjem , ki ga dobijo. Če bi se poglobil v to, bi videl, da študentski klubi delujejo na bazi prostovoljstva, se pravi da funkcije po večini niso plačane oz. so te plače minimalne. Bom kar konkretno na primeru večjega študntksga kluba. Predsednik kluba dobi 100€/mesec + plačan GSM, ostali “funkciaonarji” pa delujejo prostovoljno, sejnina izvršnega odbora= cedevita + čips. Nagrada za “funkciaonarje” je novoletna večerja. Operaterji(ne funkcioanrji) v pisarni imajo za čas uradnih ur 4€/h (se pravi povprečna plača,kot navaja pisec). Kaj pa naredi ta večji klub z ostalim denarjem? Kot prvo ga veliko večino pošlje naprej v regionalne študentske klube, ki niso registrirani kot samostojni klubi in direktno ne dobijo denarja iz ŠOS-a. Drug velik del gre za mladinsko kulturno in umetnišo dejavnost mladih. Konkretno gre za delovanje edinega mladisnko kulturnega centra v občini, ki prireja več sto kulturnih dogodkov na leto, za multimedijski center, ki izvaja brezplačne ali cenejše izobraževalne dejavnosti, brezplačni dostop do IKT-ja ipd.. in pa umetniški atelje za ustvarjalce… Tisto malo, ki ostane klubu, pa porabi za ugodnosti za člane, se pravi študente, kot npr. brezplačna rekreacija v telovadnici, izleti, cenejše karte za gledališče…

  Kakorkoli že… pisec pravi, da je bolje dati denar državi kot študentskim organizacijam…!?!?! HALO!? Kaj pa bomo imeli študentje od tega več? Obljubljenih štipendij ni bilo, oz. so se še zmanjšale… kdo pravi da jih bo sedaj več? Pa zakaj bi dvakrat plačevali zdravstveno zavarovanje? Saj ima študent s statusom že zavarovanje, tudi če ne dela! Bo država organiziala izobraževanja, izlete, rekreacije, kulturne dogodke, druženja??? Tud pomoje da ne!

  Pa omejevanje plač, ur in števila zaposlenih v podjetju je tudi trapasto! Naj se raje zaostri podeljevanje statusa in poveča nadzor, pa je stvar rešena! Zakaj bi sedaj nek študent, ki je že izučen v svojei profesiji, moral delati pod ceno, če je npr. dejanska vrednost njegovega dela toliko večja? Zakaj nebi smel delati več, če ima več časa? Če ne naredi letnika, pa pač izgubi status in je potem sam na slabšem. Pa npr. obrtnik dobi veliko naročilo, veliko dela za kratek čas, pa ne more najeti 5 študentov, ker je omejeno na 3 ali 4 afaik…

  No pa še nekaj je bučk, ki bi jih lahko komentiral, pa se mi ne da več. Tko za zakluček lahko samo povem, da se strinjam, da je potrebno nekaj naredit na tem področju, magari vzeti ŠOU pol denarja pa ga dati za štipendije ali karkoli, nikakor pa ne odškrtniti ostale študentske organizacije od korita.

  Bottom line: Zakon o malem delu je slab oz. ga bi bilo treba temeljito predelati!

  lp.

 25. Teja pravi,

  20.03.2010 ob 11:53

  Kdo pa je to napisal? Pa od kod mu taki in drugačni podatki? Predsednik ŠOU LJ 5800€ mesečno??? Hahahahahahahaha, potem bi ne vsak predsednik oddelal le enega mandata, ampak bi se do penzije držal tam. :) WTF???? Groza, da se lahk na internetu objavi res vsaka izmišljotina. Če bi avtorja dejansko zanimala resnica, bi lahko komot dobil vse dejanskepodatke, tko mu pa samo studentske organizacje gred v nos in to je to, niti se ne zaveda kaj bo Zakon o malem delu naredil socialno sibkejsim.

 26. solola pravi,

  20.03.2010 ob 16:50

  Zanimivo, da članek ob kupu informacij ne omenja političnih podmladkov, ki bodo po novem zakonu pridobivali sredstva. kaj pa imamo študentje od njih? Za boljšo reprezentativnost članka, ki se kar bohoti s številkami, želim avtorju povedati, da naj vse zneske spremeni vsaj v evre, ker tolarjev že dolgo ni več…

 27. gyzar pravi,

  21.03.2010 ob 14:05

  sorry, ponesreči sem prehitro objavil komentar. prosim, če ga zbrišeš, svoj komentar v celoti navajam ponovno:

  tole se bere kot piarovsko trobilo vlade.

  “V tem primeru so na noge skočili tisti, ki so sedaj služili več kot 8€/h, teh pa seveda ni veliko in le-ti ne predstavljajo večine študentske populacije, ki dela. Kdor si s študentskim delom nabira večjo premoženje, dejansko uničuje pomen študentskega dela. Slednje je delo ob ŠTUDIJU (ja, tudi opravljanje študijskih obveznosti je še nekje), ki nam pomaga preživeti, ali pa le dodatno zaslužiti in si nabirati izkušnje, ne pa izkoriščati statusa, da si v času študija nabereš čim več denarja, študija pa tako ali tako takšni v večini ne opravijo.”

  a si morda pomislil, da obstajamo študentje, ki dejansko znamo početi stvari, ki so na trgu vredne več kot 8 evrov na uro? da debeli študentski funkcionarji, ki študirajo zaradi statusa, niso relevanten benchmark za celotno populacijo študentov? da nekateri čisto vzorno delamo faks, da pa ob tem ne strežemo kave za 4€ na uro, ker za preživetje pač znamo početi stvari, ki nam poberejo manj časa za študij – ravno zato, ker jim moramo posvetiti manj ur – ki so dobro plačane?

  in ne, sorry, to ni nobeno nabiranje bogastva.

 28. absolventka pravi,

  21.03.2010 ob 21:26

  kaj pa upokoenci in nezaposleni? O njih pa nič ne komentirate??
  Kako bodo oni kradli delo študentom?

 29. spely pravi,

  22.03.2010 ob 09:21

  http://tvslo.si/predvajaj/vlada-stopila-na-prste-studentom/ava2.62864651/

  Zanimiva oddaja, zanimivo poslušanje … Argumenti predsednice ŠOS-a Katje Šobe zelo šibki in med oddajo hitro “padejo”. Žalostno tudi, kako slabo je seznanjena z zakonom …

 30. spely pravi,

  22.03.2010 ob 12:06

  kar se tiče plače Draga Žure je to kar kredibilen podatek, npr.

  http://cm.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/257434

  “Drago Žura je na ŠOUM zaposlen od leta 1998, tako da funkcijo direktorja opravlja že tretji mandat. Njegova plača za maj 2007 je bila 5.215,13 evrov bruto, kar je primerljivo z marsikaterim slovenskim ministrom. Žura pravi, da ve, da je za svoje delo dobro plačan, a meni, da zasluženo, saj delo dobro opravlja.”

  Koncesijska dajatev pa bo zdaj enaka, le delitev bo drugačna. Če gledamo tabelo je vidno, da bo po letu 2013 ŠOS za svoje delovanje dejansko dobila pol manj kot zdaj.
  Študentski organizaciji Slovenije je glede na veljavno delitev koncesijske dajatve pripadalo 37,5 % vseh sredstev iz koncesijske dajatve tj. 15.555.573 EUR. Za štipendije, ki jih podeljuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pa 10.231.167 EUR. Študentski servisi ( le-teh je bilo 48 v letu 2008) so v letu 2008 zaslužili 15.248.734 EUR.

  Nekdo je omenil tudi elektronizacijo bonov. Tukaj je bilo tudi nekaj debat glede razpisnih pogojev s strani ŠOS-a

  1. Konkurence pri izbiri praktično ni bilo. Razpis za prenovo sistema subvencionirane prehrane je ŠOS razpisal že marca, prijavili sta se dve podjetji, že prej omenjeni Margento in podjetje Bankart. Kam je slednje poniknilo, ni čisto jasno.
  2. V drugi prijavi maja, so opozorili da je ŠOS že 21. maja javno povedal, da bo na razpisu izbran Margento, medtem ko so žalostno novico konkurenčnemu podjetju Bankart sporočili šele 27. maja. Glede neizbora drugega konkurenta, podjetja Bankart, Božič odgovarja, da se je v konkurenčnem dialogu izkazalo, da ne morejo zagotoviti takega sistema, kot ga je želel ŠOS.
  3. Postopek za izbiro ponudnika naj bi bil torej sumljiv. Prilagojen naj bi bil zmagovalnemu podjetju, saj sta se vsaj še dve podjetji hoteli prijaviti na razpis, ampak sta odnehali po informativnih pogovorih z ŠOS, v katerem jim je bilo dano na znanje, da je ta razpis namenjem podjetju Margento. Po mnenju Mlade Slovenije je bila favorizirana mobitelna rešitev, ki jo lahko prek hčerinskih podjetij vzpostavi samo Ultra
  4. Obstajajo indici, da je bil razpis prilagojen, na kar kaže že sam postopek in priprava razpisa za elektronizacijo študentske prehrane, saj sta se še vsaj dve podjetji želeli prijaviti na razpis, a sta si premislili že po informativnem pogovoru, saj je ŠOS dala jasno vedeti, da je ta razpis pripravljen za podjetje Margento.
  Sporno je tudi to, da je v razpisni komisiji sedel Aleksander Polutnik, nekoč zaposlen v podjetju Ultra.
  5. ŠOS ni predstavila vrednost celotnega projekta, pojasnili pa so, da bo študentska organizacija za vsak plačan študentski obrok Margentu plačala približno sedem centov, kar je letno približno 350.000 evrov

 31. cukr pravi,

  22.03.2010 ob 12:16

  Zanimivo je, da je povprečno trajanje študentskega dela v obdobju 2005–2008 občutno preseglo določila začasnega in občasnega dela. Podatki ADS namreč kažejo, da skupina študentov, starih od 15
  do 24 let v povprečju dela okrog 9 mesecev, medtem ko je trajanje študentskega dela pri starejši skupini (25–29 let) še daljše – okrog 10 mesecev. Tako se študentsko delo, preobrazi iz oblike socialnega korektiva in pomoči študentom v obliko fleksibilnega zaposlovanja in je hkrati anomalija, ki obremenjuje trg delovne sile. V letu 2008 je bilo izdanih več kot 1.180.000 napotnic dijakom in študentom, opravili so 84.258.616 ur dela. Bruto izplačila dijakom in študentom so znašala 341.457.832,70 EUR, prihodek iz koncesijske dejavnosti (12%) pa je znašal 40.663.293 EUR.
  Kar pa se tiče podatkov in številk, ki so objavljeni, pa kar držijo, saj lahko te podatke najdete na uradnih straneh ministrstev, prav tako pa lahko najdete veliko člankov, ki govorijo o isti tematiki in navajajo iste podatke. Mislim, da je avtor tudi navedel, da je določene članke črpal z naslova delo.si, kar pa je kredibilen vir- no, vsaj zame :)

 32. NoMercy pravi,

  22.03.2010 ob 12:20

  Če imajo študentje “pravico” delati za denar potem hočem tudi jaz recipročno pravico: študirati brezplačno!!! imeti zato socialno in zdravstveno varstvo brezplačno …

 33. nevenkanevenka pravi,

  22.03.2010 ob 12:29

  Poznam študente, ki redno delajo kot študentje in v bistvu študirajo ob delu.
  Ker so cenejša delovna sila, imajo prednost pred tistimi, ki bi jih podjetje moralo res redno zaposliti.

 34. P.J.P.J. pravi,

  22.03.2010 ob 12:30

  Kapo dol avtorju prispevka. Morda še zgolj dodatek, da z letno kvoto ur študent lahko zasluži med 2.548,00 € in 5.824,00 €, oz. če vzamemo dosedanje povprečje, bi to zneslo 2.948,40 €.

  Če pogledamo, da je minimalna plača v letu 2009 znašala na letni ravni 7.169,12 € bruto, govorimo torej o cca. 36% do 81% deležu le-te…

 35. žiga pravi,

  22.03.2010 ob 12:45

  sam sem se v teh razpravah, ki potekajo zadnje tedne, zamislim nad sabo in situacijo v kateri sem pač sam. Sem redni študent, bolonjskega programa. Živim z mamo samohranilko, ki ima delavsko plačo in bratom, ki je še v OŠ. Sam prejemam štipendijo, ki z dodatki znaša 260€, skozi vso leto pa delam tudi prek študenta in mesečno povprečno dodatno zaslužim še 150€. Torej moj mesečni proračun znaša okoli 400€. Od doma ne dobim niti eura, saj to pač ni mogoče, tako se se preživljam popolnoma sam: plačujem si sam bivanje v študentu, prehrano, obleko, šolske potrebščine – skratka vse kar pač potrebujem. Tukaj naj omenim, da sem si ob tem uspel kupiti še starejši avto, s katerim imam tudi določene stroške – avto imam seveda za luksuz in ne življenjsko nujo. Na fax hodim redno, povprečje imam 9.

  S tem sem nekako želel le povedati, da se z zmernim študentskim delom, ki je plačano 5€ na uro (v mojem primeru) in štipendijo, da čisto normalno preživeti, pokriti čisto vse stroške, ki jih imaš, hkrati pa si še lahko kaj privoščiš. No, v mojem primeru je to pač avto … S tem zakonom se strinjam, saj menim, da na študente kot sem jaz, dejansko ne bo veliko vplival. Sam bom delal isto kot sem do zdaj. Najbolj skrbi verjetno tiste, ki delajo več, ponavadi preveč, pogosto pa s tem zanemarjajo študijske obveznosti.
  Mogoče bi se lahko zvišalo le zgornjo urno postavko, vendar se študentske organizacije borijo proti vsemu drugemu, le konkretnih predlogov ne dajo. Če bi se temu bolj posvetile in od samega začetka sodelovale pri nastajanju tega zakona, bi mogoče to bilo drugače, vendar so sodelovanje in dialog zavrnile.
  Dejstvo je, da se bo cenzus za pridobitev državne štipendije zvišal za 200€, kar ni malo, zato bo do slednjih prišlo več študentov, prav tako pa se bo osnova drž.štip. zvišala s 40€ na 200€ (tako je bilo povedano v tej oddaji, ki jo je nekdo linkal http://tvslo.si/predvajaj/vlada-stopila-na-prste-studentom/ava2.62864651/). Če bo temu tako, je to dejansko dobro.
  Pri tem pa ne smemo pozabit, da so državne štipendije socialni korektiv, ki pomaga socialno najšibkejšim.

  Pošteno pa je, da vsak študent pošteno in kritično razmisli o vsej tej situaciji. Dejstvo je, da v Sloveniji diplomira le polovica študentov, kar pomeni, da druga polovica le izkorišča študentski status in bonitete, ki jih nudi država. Če bi se to spremenilo, bi navsezadnje res lahko tisti polovici, ki študira in diplomira, vsem podarili drž.štipendije iz denarja, ki bi ga država prihranila na račun študentov, ki nikoli ne diplomirajo – polovica je občutno preveč.
  Sam menim, da študentom v Sloveniji sploh ne gre slabo, zato pa si vsak želi biti študent in to čim dlje. Marsikdo omenja štipendije, ki jih prejme vsak študent v nekateri evr.državah (npr. Anglija), pozabijo pa omeniti, da morajo doštudirati v roku, ko pa se zaposlijo, pa štipendijo vračajo.
  V Sloveniji je na voljo tudi veliko kadrovskih štipendij, ki pa se jih študenti poslužujejo le v manjšini. Bojim se,da zato, ker kadrovska štipendija s seboj prinaša tudi obveznosti, dolžnosti in roke, ne pa le pravice, zato se jih študentje izogibajo …

 36. gyzar pravi,

  22.03.2010 ob 12:56

  “Mogoče bi se lahko zvišalo le zgornjo urno postavko, vendar se študentske organizacije borijo proti vsemu drugemu, le konkretnih predlogov ne dajo.”

  Super point!

 37. mateja pravi,

  22.03.2010 ob 13:01

  kar se tiče upokojencev – zanje bo veljala omejitev 14 ur na teden in že zaradi tega dejstva ne bodo neka huda konkurenca študentom, ki se tega tako bojijo. Potem je tukaj še profil dela, ki bi ga eni ali drugi opravljali, in je precej raznolik. Pomembno pa je tudi, da bo tudi od nakazil, ki jih bodo prejemali upokojenci, šel določen procent v sklad za štipendije, kar je za študente navsezadnje dobro

 38. nevenkanevenka pravi,

  22.03.2010 ob 13:39

  Kaj ne bo ta omijitev 14 ur na teden veljala tudi za študente?
  Jaz sem razumela, da je malo delo enotno opredeljeno.

 39. mateja pravi,

  22.03.2010 ob 14:06

  ne, za študente to ne velja, čeprav študentske org. namerno zavajajo v svoji propagandi, da bo študent lahko delal le 14 ur tedensko. To seveda ni res, saj so za študente naredili izjemo … saj je zgoraj napisano in izračunano, koliko bi lahko npr. študent delal, če dela 5 dni v tednu, 8 ur na dan, kar znese nekaj manj kot 5 mesecev. To so naredili zato, ker marsikdo dela le poleti in med počitnicami. Za študente velja le, da letno ne smejo preseči 728 ur. 14-urna tedenska omejitev za študente ne velja! še 1x :)

 40. Melkijad pravi,

  22.03.2010 ob 17:07

  Ja, koliko pa je potem 728 deljeno z 52 (kolikor je tednov), kot 14 ur na teden !. Študentske organizacije ne nategujejo ljudi, ampak se postavljajo v kožo študenta, ki ne dela zgolj poleti, da si zasluži za dopust, ampak celo leto, ker drugače ne bi mogel študirati. Študentskega dela pa je toliko in na sistemiziranih delovnih mestih, ker vlada vztraja v sistemu izrednega študija, ki omogoča študentu neobiskovanje predavanj in delo preko študentskega servisa, seveda za kar znatno šolnino. ŠOS je že podal svoje konkretne predloge, tudi ministrstvu med katerimi predlaga ukinitev izrednega študija in večji poudarek na študiju ob delu. Mislim, da si večina sodelujočih v debati ni predloga Zakona o malem delu niti prebrala, ker če si ga bi, bi vedeli, da študentskega dela in malega dela ni mogoče primerjati niti po urah, niti po urnih postavkah!

 41. Tanja pravi,

  22.03.2010 ob 18:51

  Aha, a mi lahko en pojasni kaj se bo zgodilo z mojo štipendijo in preživnino, če bom hotela tud kaj delat? Verjetno se lahko samo še pod nosom obrišem ne?

 42. mateja pravi,

  23.03.2010 ob 11:00

  sama sedaj dobivam štipendijo in preživnino, hkrati pa še mesečno zaslužim do 200€. Glede na to, da je sedaj cenzus za rep.štip. precej nizek, pa moj dohodek prek študentskega dela ni vplival na to (da bi prekoračila). Menim, da bo tudi v prihodnje tako, saj se bo cenzus za rep.štip. zvišal za 200€, kar je zelo dobro, saj bo po novem še težje prekoračiti cenzus oz. le v primeru, če boš res zaslužil oz. delal preveč. Kar pa je tudi razumljivo

 43. Mirko pravi,

  23.03.2010 ob 12:10

  Najprej moram povedati da spoštujem take študente kot je žiga, ki se samostojno preskrbijo ob študiju. Poleg tega pa za razliko od večine vidi zadeve za take kot so. Kot redni študent je nemogoče opravljati faks ob 8-urnem delavniku skozi celo leto. Poleg tega je kombinacija štipendije in 728 ur dela na leto dovolj za preživetje povprečnega študenta.

  Sam sem izbral drugo opcijo, kadrovsko štipendijo pri podjetju. Ampak kot je rekel že žiga, za to moraš prevzeti odgovornost in opravljati šolske obveznosti redno in uspešno. Kljub temu pa opravim povprčno od 16 leta letno še za 2 meseca študentske dela, v času ko ni aktivnega študija. S tem denarjem si pokrijem vse za bivanje v tujem kraju študija in še mi nekaj malega ostane.

  In zakon o malem delu mi ne bo nič spremenil prihodkov. Če bodo res toliko več namenili obnovi in izgradnji kapacitet za študente se mi bodo celo izbolšale razmere za bivanje, ki v nekaterih domovih obup.

  Drugo, kar pa sem želel deliti z vami je pa način, kako denar uradno izginja v ŠOU, ŠOUM ipd. “Svetovanje za …………(vstavi poljubno besedo)” je najlažji način kako na neko slamnato firmo nakažež ogromne količine denarja. Tako ima nekaj vodilnih v študentskih organizacijah lepo kontakte z firmi za svetovanje, ki “pomagajo” študentskim firmam in društvom (neprofitnim organizacijam) porabiti državna sredstva.

  Veliko teh sredstev se porabi tudi za zagotovitev “pravih” oseb na stolčke fakultet, ki potem lahko vodstvu ŠOUM-a, naprimer, zagotovijo dosmrtni mandat. Če še pomnite Mariborski študentje afero z podkupovanjem kandidatov na nekaterih vaših fakultetah pred 3 ali 4 leti, v zameno za to, da so predali stolček drugemu kandidatu. Na žalost ne vem kaj je sledilo tem obtožbam, verjetno je bilo vse pomedeno pod preprogo kot vedno.

  Študentje, vprašati se morate ali vaši predstavniki delujejo za vas ali za sebe. Niso vsi barabe, jih je pa kr nekaj in na pravih stolčkih. Ne vem kaj bo prinesel novi zakonik za delo študentov, bo pa zagotovo odrezal parazitski tumor ali dva.

 44. absolvent pravi,

  24.03.2010 ob 08:28

  Malo delo je dosti boljša izbira, naj se vsak spomni kaj je ideja študentskega dela (pridobivanje izkušenj, spoznavanje trga dela, pomoč socialno šibkim), ne pa skoraj celoletno delo ne da bi poravnal svoje obveznosti.

  Enostavneje je v življenju če sam pri sebi spoznaš da imaš tudi dolžnosti ne samo pravic.

  Me pa resnično zanima koliko ovc bo spet stalo pred parlamentom in ne bodo vedli niti zakaj protestirajo. Enostavno ne morem razumet da servisi dobijo ogromne količine denarja, ki ga porabijo za lasten obstoj (luksuz), po drugi strani pa bi lahko mnogo študentov iz tega naslova dobilo vsa nekaj denarja, če ne drugega za položnice.

  Vsi tisti ki pravite da sedaj vlada in država odžira kruh ubogim študentom, zaradi dajatev ki jih želi pridobiti, spomnite se na te vaše besede, ko se boste znašli v situaciji ko bo morala ista država za vas poskrbeti v obliki socialnih transferjev. Žalostno je da se večina ne zaveda da je Slovenija, pa kakorkoli je že polna lopovov v državnih elitah, še vedno je ena izmed najbolj socialnih držav v Evropi in takšnega življenja kot ga ima povprečen državljan tukaj, ga marsikdo nima.

  Tako da sem študent in sem za malo delo, so stvari ki bi se lahko spremenile, ampak to so lepotni dodatki, samo bistvo tega zakona pa je dobro in nujno potrebno.

 45. daisssy7 pravi,

  24.03.2010 ob 09:56

  CITIRAM: “Če delaš 8 ur na dan, vseh pet dni v tednu oz. skupaj 40 ur na teden, boš lahko delal 18,2 tednov, kar je skoraj 5 mesecev!

  Tisti, ki pa redno opravlja svoje študijske obveznosti, pa v nobenem primeru ne more delati več, saj bi mu težko zneslo, da dela 8h na dan, vse dni v tednu, 5 mesecev.”

  Odkar sem stopila na faks opravljam študentsko delo. Prej kar sem pač dobila, po drugem letu študija pa tudi v svoji stroki.
  Moj “rekord” je skupno 7 MESECEV dela, vsak dan po 8ur ali 9….Vmes sem občasno skočila na faks na kakne pomembnejše vaje in sem kljub temu opravila vse izpite in sicer z povprečjem 9. Pa nisem vključena v nobeno študentsko organizacijo in nisem večni študent, ampak samo skušam skrbeti za svoje osnovne finačne potrebe, ki pa kar znesejo, če starši niso ravno premožni.

  In že s tem sem presegla “pravila” novega zakona…Leto pa ima 12 mesecev. Naj mi kdo razloži kako točno gre to v pri nam, ki pošteno delamo in študiramo in si nabiramo izkušnje?!?!

 46. absolvent pravi,

  24.03.2010 ob 21:46

  daisssy7 prosim ne neumnosti.

  Mi smo mlada družina imamo otroka in oba državne štipendije, ker tudi nimamo premožnih staršev, dobima še otroški dodatek in to je to, skupno nekaj čez 500 eurov za preživetje. In kaj zdaj misliš da ne gre, pač ni nepotrebnega trošenja in luksuza, ne kupujema si tisto kar ne rabima, občasno še priložnostno delava skupaj kak mesec na leto (kar bi po novem zakonu tudi lahko) in živiva normalno življenje.

  Je težko, vendar gre, imama vsaj motivacijo da čimprej zaključima, da si bova lahko ustvarila normalno življenje. Moja dolžnost kot študent je predvsem to da študiram in čimprej končam.

  Me pa moti, da se z današnjim študentskim delom okoriščajo vsi po vrsti. Da lahko nek funkcinar v šoum v Mariboru zasluži od 2000 – 5000 eurov na mesec, da skoraj polovico prejetega denarja porabijo za lasten obstoj, da se iz tega naslova denar pretaka vsepovsod samo študentom ne. Da se izkorišča študente za delo, medtem pa tisti ki so diplomirali ne dobijo službe ker je cenejše vzeti študenta, da so po vseh gostilnah v Mariboru študentje, medtem pa tisti ki imajo za to ustrezno izobrazbo životarijo brez služb. Kar me pa najbolj jezi pa je, da študentske organizacije izvajajo propagando, ki je žaljiva, pa kaj mislijo da smo vsi idioti, da ne vidimo da je polovica stvari prikazana kot čista resnica, kar pa je v bistvu laž in manipuliranje. Če si vsak vzame 5 minut in dejansko prebere zakon in malce premisli o njem, mora doumeti da bo to vsekakor korak naprej, ne pa nazaj.

  In ideja malega dela je temu primerna in v svojem bistvu dobra.

  Štipendije so bodo dvignile, zlorab bo dosti manj, pri koritih bodo pač druge s…., vendar se ti bo zaradi tega štela delovna doba, prispeval boš v pokojninsko in zdravstveno blagajno (ne ti osebno ampak delodajalec), ter bil družbeno koristen, ne pa samo pijavka.

 47. Marko pravi,

  26.03.2010 ob 14:57

  Če se bo ta problem rešil, kar upam da se bo in da bo zakon sprejet. Se bo končno lahko začelo delat malo napredka da bomo mel mogoče enkrat solidne dohodke.

  Se mi pa smiljo ljudje ki bojo pol težko plačal zavarovanje pa registracijo za svoje BMW-je pa Audije.

 48. Teja pravi,

  26.03.2010 ob 15:08

  http://tvslo.si/predvajaj/tednik/ava2.64054428

  nekje po osmi minuti… zakon o malem delu ne prinaša nič dobrega…

 49. petra pravi,

  26.03.2010 ob 21:20

  Res je, da studenti sedaj na veliko protestirajo in ustanavljo skupine proti zakonu, ali se pri tem le vprasajo koliksen delez svojega zivljenja bodo studenti in kolikšen v kasnejsih resnih delovnih razmerjih? cez leto, dve se bodo pa jokali in zopet protestirali, ko bodo kot iskalci prve zaposlitve brez sluzb, ker jih ne bo ali pa jih bodo namesto njih zasedali studentje? studentje odprite oci, tudi vi ne boste vecno studentje, studentsko zivljenje hitro mine, 5,6 let….ostalih 40 let boste pa delali. Samo SLovenija ima studentsko delo, poglejte ostalo evropo, a am pa studentje niso ubogi? RAje bi v celoti ukinili studentsko delo, bi studentje vsaj studij vzeli bolj tesno, ne pa da ga vlecejo v nedogled, kar je tudi posledica st.dela, da se lahko se slepajo par let…

 50. Katka pravi,

  29.03.2010 ob 08:41

  No sej določene stvari imaš prav (kar se tiče organizacij), sam sorry, jaz imam normalno urno postavko (4€) in mi na teden znese oddelat ene 30ur mogoče tudi več, ker preostali čas sem na faxu (redno delam izpite in počasi končujem) in preživljam se sama…tko da ne mi govorit o lešinarjih in da ne moreš delat in hodit na fax (izjema so: medicina, vetrerina in podobne smeri) ostali pa vse se da če se hoče ozirma bolj mora. Starši mi skušajo pomagat imam pa še dve mlajši šolobvezni sestri in vemo kolko znašajo potrebščine, razni izleti, šole v naravi in podobno, tko da sem primorana se preživljat sama v Lj, se pa strinjam s tabo glede fiktivnih vpisov, naj se sproži večji pregled nad tem…..tko da ne bi o tem zakonu, ker če ga podrobno prebereš in predelaš ugotoviš določene pomanjkljivost!
  Povej mi kdo bo zaposlil človeka za ene 4ure na dan???kaj lahko postori v štirih urah dvakrat se obrneš in je že konc….mislim da bo spet prišlo v ospredje delo na črno in podobno.

  Res da v določenih stvareh se strinjam s tabo ampak vseeno, nisi glih dobro preračunal! Najlažje je pa reč, da če se študira naj se študira-pol pa po 6letih študija večina se zjoče da nima izkušenj in je na borzi dela, zakaj ker je najprej dodiploski študiral, kasneje magisterij, zdaj pa bi še vsi bili radi doktorji in spet gre 6 let naokrog pa smo na istem, brez izkušenj in brez zaslužka! Včasih so bili magisteriji luksuz in ga ni mogu glih vsak naredit, da ne govorim o doktoratu…zdaj pa bi kar vsi bli radi doktorji, sam kaj ki na koncu jjih večina ostane na suhem (izjema so tisti, če imajo kakšno vezo) ali pa tisti ki gredo izredno študirat oz naredit magisterij pa so že zaposleni!
  Mislim da je potrebno najprej dobro premislit nad čim naj se uredi pregled in sankcije! KO pa bodo poskrbeli za štipendije, takrat se lahko pogovarjajo naprej!! Če lahko večina vleče socialo in noče it delat, ker dobiva večjo podporo kot bi dobil plačo v nekaterih podjetjih. Tako da mislim, da je študentsko delo najmanjša stvareh, katera bi jo morali nadzirat in omejevat, naj se spravijo na vse tiste ki služijo na ta račun (šos, šou, šoup in podobno) in uredijo pregled nad fiktivnimi vpisi pol naj “napadejo” študentsko delo!!!!

  Lep pozdrav

 51. Lovro pravi,

  2.04.2010 ob 17:03

  http://www.souvizija.si/video/jure_petac_bodimo_vsaj_nekje_prvi_najboljsi_postanimo_dezela_studentov/?show=921496bbfe84c25cdd9c799818304261&playlist=240bf8f9b2ea02b73298061607c875d8

  Lep pozdrav,

  Lovro

 52. jebac pravi,

  5.04.2010 ob 21:09

  Tako je prav dol s to golaznijo, ki samo naščuvajo študente na ceste, da delajo v njihovo korist. IN TISTIM ŠTUDENTOM KI ŠE NI POTEGNILO, KAKO NAS NATEGUJEJO SKOZ, PREDLAGAM NAJ KR OPUSTIJO FAKS KER SO TAK AL TAK PRENEUMNI DA BI GA DOKONČALI!

 53. Tomo pravi,

  12.04.2010 ob 11:41

  V blogu in med komentarji je bilo pokomentiranih veliko zadev, ampak nekaj najvažnejšega pa še vedno manjka.

  ENOSTAVNA DELA:
  728 ur oz 91 delovnih dni (vseeno a po 14 ur na teden ali v kosu) definira vrsto del! Kot mali delavec boš lahko izbiral zgolj in samo med enostavnimi deli, dela ki zahtevajo uvajanje (dalje od nekaj dni) za to vrsto dela niso primerni, ker je uvajanje strošek, čas po uvajanju, ko bo mali delavec lahko delal pa prekratek. To pomeni, da si bodo mali delavci konkurirali na naboru enostavnih del, tu pa 100.000 brezposelnih, 550.000 upokojencev, 150.000 neaktivnih oseb, EU tujci (tudi Hrvatje so tik pred vstopom v EU)… A res kdo misli, da bo enostavno delo plačano več kot 2.9 EUR (3.5 EUR bruto), kar je manj kot sedaj?

  BRUTO STROŠEK:
  Pri zdajšnjih 100 EUR neto je podjetje plačalo 116.8 EUR (DDV vključen),
  po novem naj bi podjetje plačalo za 100 EUR bruto 116,8 EUR, mali delavec dobi 84.50 EUR neto. Super izboljašava namesto 100 EUR dobim 84… To da se bo bruto stošek prenesel na malega delavca si poglejte poleti, ko se vključijo dijaki in kako presežna ponudba delojemalcev zmanjša urno postavko.

  MALO DELO VS POGODBA ZA DOLOČEN ČAS
  Malo delo je za delodajalca cenejše kot redna zaposlitev, ni malice, prevoza, bolniške, dopusta, regresa… Nabor upravičencev za malo delo se iz sedanjih skoraj 200.000 dijakov in študentov povečuje na več kot 800.000 oseb (glej zgoraj). Študentje, ko bodo dipolmirali bodo povsem brez izkušenj iz zahtevnejših del, ker teh med študijem ne bodo opravljali. Po praktičnem znanju bodo enakovredni ostalim malim delavcem. Nagrdno vprašanje: koliko pogodb za (ne)določen čas bodo dobili mladi, ko končajo študij? Do takrat pa kot brezposelne osebe in mali delavci.

  POKOJNINSKA DOBA:
  Študentje, ki so sedaj v zgodnjih dvajsetih letih, ko se bodo upokojevali okoli 2050, bodo morali delati do svojega 70 leta starosti (demografske tabele). Iz naslova višjih dajatev za pokojninski sklad de facto ne bodo dobili nič, ker se šteje samo delovna doba, ne pa pokojnina, ampak kvečjemu nižjo neto urno postavko kot mali delavec.

  ŠOS oz ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE
  Študentske organizacije s trgom dela nimajo kaj dosti, razen da se napajajo z delom koncesijskih sredstev. Nepravilnosti pri njih je enostavno odkriti in sankcionirati. Država ima zakonsko podlago in inštrumente za to. Naj to naredi in za njihove nepravilnosti naj ne obtožuje študentskega dela.

  ŠTUDENTSKI SERVISI
  So posredniška agencija kot katerakoli druga (turistična, notar, zavod za zaposlovanje…). S svojim posredniškim delom brez dvoma, vsaj večji servisi, ponujajo boljšo storitev za študente in podjetja kot Zavod za zaposlovanje. Predvsem pa v izredno velikem obsegu zaščitijo najšibkejši člen – delojemalca s svojimi sistemi izterjave. Drugače bi bil vsak študent na milost in nemilost prepuščen slovenski plačilni disciplini. Študentje dela servisov ne cenijo dovolj, ker ga tudi nič ne plačajo in stvari, ki so “zastonj” niso kaj dosti vredno. Pri malem delu si bo moral mali delavec vse urediti sam, kajti posrednik naj bi zgolj preverjal, če je oseba že porabila svojo kvoto in če podjetje lahko uporablja inštrument malega dela.

 54. grega pravi,

  13.04.2010 ob 21:50

  vse je ok in prav. pa spet ste pozabli na en folk mislim.. a res ne morte enkrat naredit nekaj kar je za vse.. kaj pa izredni študent, ki ni bil redno sprejet na fax zaradi točk ali pa zaradi tega, ker fax ne vpisuje. konkretno moj primer.. dokončal sem višjo strokovno šolo in se vpisujem na visoko šolo, a se lahko vpišem le izredno v drugi letnik, ker samo tako narekuje pravilnik faxa.. če grem pa redno pa lahk sam v prvega vpišem.. povejte mi.. kje naj dobim drugje 2.200€ za šolnino + 2.000€ za bivanje + 1.000€ za hrano? starši definitivno ne premorejo takega bremena ker smo v družini 3je študenti. sem proti študentskim organizacijam, vsem.. ker to se že dolgo ve da večinoma kradejo denar namenjen za študente.. ampak sedaj bomo nastradali študenti, ki rabimo denar za študij.. oni bojo tk in tk šli krast nekam drugam.. a mi lahko prosim kdo, ki ima kaj več informacij iz zgoraj omenjenega področja, svetuje, kaj se da v mojem primeru naredit. redna zaposlitev?

 55. Resnica o študentskem delu » ALI JE MALO DELO RES KATASTROFA? pravi,

  4.05.2010 ob 15:11

  [...] ČLANEK Resnica o študentskem delu, 16. 3. 2010 http://glasstudentov.blog.siol.net/2010/03/16/resnica-o-studentskem-delu/ ALI JE MALO DELO RES KATASTROFA? [...]

 56. živa pravi,

  4.05.2010 ob 19:30

  grega, boš dobil pa štipendijo ki ti bo olajšala zadeve in boš pač delal namesto 30 ur na teden samo 14, ostalih 16 pa boš pokril s štipendijo, minimalna bo vsaj 200€ in če ste v družini trije študentje boš dobil vsaj 200€ ali več kar pomeni da ti to prihrani na mesec če si plačan 4€ na uro 50 ur dela ki jih lahko ponucaš za učenje.
  tvoj primer je drugačen ker si izreden študent, ampak noben mi ne bo trdil da zmore ob ne vem 30 urah na teden dela še redno hodit na vsa predavanja in redno izpolnit vse obveznosti.. to ne gre ker ma dan premalo ur. do zdej so se še vsi strinjal z mano. pa moram jaz tud zdej delat ker imamo doma za mojo štipendijo 20€ preveč dohodka?! tako bom padla notri in imela vsaj ene 250€ štipendije in mi bo olajšana marsikera muka

 57. živa pravi,

  4.05.2010 ob 19:33

  jebac pravi,

  5.04.2010 ob 21:09

  Tako je prav dol s to golaznijo, ki samo naščuvajo študente na ceste, da delajo v njihovo korist. IN TISTIM ŠTUDENTOM KI ŠE NI POTEGNILO, KAKO NAS NATEGUJEJO SKOZ, PREDLAGAM NAJ KR OPUSTIJO FAKS KER SO TAK AL TAK PRENEUMNI DA BI GA DOKONČALI!
  _______
  Res je, zadnjič so me na študentskem servisu najprej napadli da moram na protest ker da se ne smem pustit okol prnest od države in da ne bom mogla več delat in mi ne bojo več zalagali denarja in ne vem, pa sem lepo rekla da se tega ne grem in da se mi zdi vredu sam dodelat je treba neki zadev. pa ni in ni odnehala una baba.. zato ker jim teče voda v grlo ko bojo ostali brez svojih 15m € na leto

 58. NoMercy pravi,

  4.05.2010 ob 19:42

  komur koncept malega dela ne ustreza naj si pa odpre s.p.
  Lahko bo delal kolikor bo hotel, po ceni, ki si jo bo sam določil (če ga bo kdo kupil).

 59. bibi pravi,

  7.05.2010 ob 11:07

  Tole glede republiških štipendij je ena sama svinjarija, ki bi jo moral tudi temeljito prenoviti!!
  V družini cenzus presega za 5€!!! in študent ne dobi štipendije, ki jo roko na srce, krvavo potrebuje. Seveda si tak študent ne more privoščiti, da bi študiral v Ljubljani na lastne stroške, zraven potrebuje študentsko delo. Po drugi strani pa raznorazni S.P. ji prirejajo svoje dobičke in glej no, njihov otrok dobi štipendijo! Ne pozabimo omenit, da imajo doma BMW-je, kak nemajhen vikend na morju … Kaj pa bomo storili s takimi??
  Ja sej po novem zakonu bodo sedaj tisti, ki imajo malo preveč padli v cenzus za štipendije, ampak to pomeni, da jih bo spet nekaj ostalo zunaj. In spet isto. Kar nas pač prisili v to, da eden od staršev izgubi službo, študent dobi štipendijo, starš pa dela na črno, ne plačuje prispevkov in davkov in smo na boljšem. v tem primeru se pa potem čisto strinjam z novim zakonom o študentskem delu.

  Ves sistem je potreben prenove, ne samo stvar glede študentskega dela. Ko se bodo stvari tudi na tem področju uredile, se naj urejajo tudi na drugih področjih. In naj se urejajo tako, da bodo šle enkrat za spremembo na roko manj bogatim. Kar se pa seveda nikoli ne bo zgodilo, ker zakone pišejo tisti, ki imajo dovolj vsega in si ga napišejo v svojo korist.

 60. bibi pravi,

  7.05.2010 ob 11:16

  Pozabila sem omenit še kadrovske štipendije, da jih pač za nekatere smeri študijev enostavno ni.

 61. ZIZI pravi,

  7.05.2010 ob 12:16

  Vidim, da je dosti komentarjev od ljudi kateri delajo v študentskih organizacijah.
  Nažalost je to resnica. Sem študent in vam povem organizacijam in servisom:
  SRAM VAS JE LAHKO! Večina vas je tako ali tako večnih študentov.
  Lažete nam, manipulirate nas…. Vaše organizirane žurke so drage! Primer: ŠTUK ,koncerti v UŠC, KMŠ. Cena pijač ni nič študenstka!
  In vsi študentje ne nasedajte organizacijam! Saj tako samo za svojo rit skrbijo!
  Servisi imajo toliko našega študentskega denarja, da se kopajo v njem!
  ČIGAVA JE NOVA LADJA NA DRAVI?? Koliko štipendij bi lahko posredovali?
  Meni nikoli nič niste dali in sem vas prosil v stiski!!
  Hudič vas naj vzame!

  LP

 62. mateja pravi,

  7.05.2010 ob 12:53

  s 1.1 .2011 naj bi vstopil v veljavo nov zakon o štipendiranju, ki dviguje cenzus za 200€, kar ni malo. Prav tako se bo osnovo štipendija zvišala za skoraj 200€.

  Seveda pa je vedno tako, da ko se postavi meja oz. cenzus, nekdo “izvisi” in ostane zunaj. Ampak tukaj je tako, da če bi dal dovoljeno odstopanje od cenzusa za npr. 50€, bi pa se potem našli tisti, ki bi imeli 51€ in bi izviseli. Pač to vedno bo …

 63. dejan pravi,

  7.05.2010 ob 19:24

  jst sem prebral samo do tistega dela kjer piše “Tisti, ki pa redno opravlja svoje študijske obveznosti, pa v nobenem primeru ne more delati več, saj bi mu težko zneslo, da dela 8h na dan, vse dni v tednu,”. No jst delam toliko in mam povprečno na mesec 150 ur, v aprilu in maju sem jih imel celo čez 200. Star sem 21 let imam do konca par izpitov in diplomo, torej nisem zagonil niti eno leto in vse sem opravljal sproti tko da jst sem absolutno proti temu sranju naj nardijo mejo da lahk do 24 leta delaš kot študent če maš status in gotovo, ne pa tam 30letniki delajo kot študenti namest da bi si že družine ustvarli ah kr neki
  moje mnenje

  Lp

 64. spidy pravi,

  7.05.2010 ob 20:54

  Js imam isti primer kot Grega. Študiram izredno za kar plačujem 180€ mesečno. Potem pa so tu še hrana, najemnina in ostali stroški.
  Večina vas spudbuja oz se strinja z sprejetjem malega dela, ampak bo ta zakon res tako boljši od dosedanjega?
  V malem delu nas enačijo z penzijonisti in brezposelnimi. Oni poleg denarja ki ga bodo dobili preko malega dela, dobijo še socialno oz penzijo.
  Od nakazil nam bojo trgal prispevke za zavarovanje in še par stvari, kar pomeni da zavarovanje ne bo več brezplačno. Štela se nam bo delovna doba, ki nam pa bo posledično zniževala pokojnino, ker bomo imeli v letih študija dosti manjše plače kot kasneje v karieri.
  Kar se pa tiče posameznikov in pa organizacij ki vlečejo naš denar, pridobljen praktično brezkakršni naporov preko naših nakazil, pa naj država in pristojne institucije uredijo na drugačen način ne pa da študentom vsepoprek omejujejo možnost zaslužka za bolše finančno stanje tekom študija.
  Pa še za konec. Če se slučajo sprejme ta zakon, malo spremljajte višino urne postavke, ki jih bodo delodajalci prikazovali pri mesečnih obračunih…

 65. Matej12345 pravi,

  8.05.2010 ob 09:34

  Menim, da je tale zakon kar v redu napisan. Eno je teorija, drugo je praksa. Govorite da je slabo napisan?! Ni zakona, ki bi za vedno isti ostal kot pa ko so ga sprejeli. Spremembe in dopolnitve definitivno bodo v naslednjih letih. Še vsak zakon jih je poreboval, ker se družba spreminja.

  Tudi tukaj se bodo našle kakšne luknje, ki jih bodo izkoriščali. Trajalo bo več let, da se bo pokazal tisti pravi vpliv tega zakona. Drugače sem pa optimist in mislim, da smo s tem zakonom na dobri poti. Marsikaj se bo uredilo. Gre za dobro vseh ne samo študentov, tudi tistih ki iščejo redno službo, ker bodo mnoga podjetja prisiljena redno zaposliti ljudi.

  Eno zanimivo stvar sem opazil. Iščem redno zaposlitev in našel sem oglas nekega kadrovskega podjetja (podjetje ki se ukvarja s tem da ljudem išče redno zaposlitev). Nakaj oglasov naprej je to isto podjetje iskalo študente za delo. Se pravi študent ti bo iskal redno zaposlitev.

  p.s nekateri komentarji so tako smešni….sploh se ne opazi da ti delajo za študentsko organizacijo:))

 66. Barbi pravi,

  8.05.2010 ob 22:45

  mateja se strinjam.. vedno bodo nekateri izviseli.. tko pač je.

  zgledujte se po žigu in ne bit tko pohlepni.. za preživetje bomo tudi z novim zakonom meli dovolj.. štipendija pa 14 ur dela na teden je po moje čist dost da se preživiš. si pač kupuješ nujne stvari. pa hodiš na faks.. profesorji namreč ne predavajo tam zarad lepšga..

  mirko, absolvent- super napisano!

  spidy- a si si ti sploh prebral zakon??? dej se najprej pozanimi no preden začneš take bedarije pisat! 26. člen! “..Plačilo za opravljeno malo delo se ne všteva v izračun pokojninske osnove…”

 67. Matej12345 pravi,

  9.05.2010 ob 09:04

  spidy, ko boš iskal službo mislim da boš takoj spremenil mnenje. Če si do teh vseh zaključkov sam prišel…..ja ne vem no! Študent si, a ne?! Malo več raziskovanja in ne verjeti vsega, kar ti prvi, ki pride mimo proda.

  Tih nekaj mesecev preko ŠS ne vpliva na pokojnino oz. zanemarljivo, če bo stopilo v veljavo da se upošteva celotna delovna doba. 1 leto preko ŠS proti 40 let redne zaposlitve, vsaj tako je moje mnenje

  drugače pa res žiga, absolvent, mirko…kapo dol:))

 68. Matej12345 pravi,

  9.05.2010 ob 09:18

  opa, se opravičujem tisti NE sem spregledal. Višina pokojnine nima veze s študentskim delom…sorry my bad:))

 69. Siddharta_42 pravi,

  9.05.2010 ob 23:42

  Se na dalec vidi da je bil tale članek napisan s strani podmladka kakšne politične stranke, ki se veselo slinijo po denarju študentov.

  Osebno že nekaj let hodim s ŠOU na izlete, majo super svetovalnico, delajo zastonj tečaje, pa verjetno je še ogromno enih zadev, za katere sploh ne vem da jih oni deljajo.

  Zdej vsaj nekaj dobimo za naš denar, kaj na bo dala pa vlada al pa tisti priliznjenci iz podmladkov ki jim cele dneve lezejo v rit – NIČ!

  po možnosti nam bojo še šolnine uvedl pa bone vzel, ker ne bo več nikoga ki bi se bunil.

  Mal odprite oči, pa se vprašite kdaj je vlada še kaj dobrega naredila za nas študente?!

 70. Suzana pravi,

  10.05.2010 ob 22:09

  morm reci da sem sedaj še malo blolj proti temu novmu zakonu… res so se na neumen način lotili rešvat probleme ki jih opisujejo… meni se zdi, da morajo tudi študentske organizacije od nekje dobiti denar za delovanje in glede na to kar piše (čeprav ne verjamem da je res), da nej bi vsak zaposlen tam dobil 3000e plače na mesec, se mi ne zdi tolk vau veliko, da zdaj jim mormo pa to preprečit… glede na plače teh ki so sestavili nov zakon a ne.. sploh pa toliko govorijo o “pridnem študentu” da ti je kar slabo… če jih to moti, da ljudje predolgi izkoriščajo študentski status naj pa študentsko delo omejijo z leti in je problem rešen… recimo “priden študent” doštudira povprečno do 25 leta starosti in pač tam postavjo piko do kdaj lohka delaš preko študenta…

 71. Tomaž pravi,

  11.05.2010 ob 13:19

  Malo delo je super stvar, dokler se osredotočimo samo na dobre točke. Ta blog to naredi, zato se zdi dobra stvar.

  Žal ima tudi slabe točke. Kot vemo, se že študentsko delo izkorišča za marsikaj in dela marsikdo, ki sploh ni študent. Zakon o malem delu omogoči številne nove načine izkoriščanja tega sistema.
  Nadalje, eden izmed večjih problemov študentskega dela je ta, da so študentje nelojalna konkurenca redno zaposlenim. Ampak če so študentje problem, kakšen problem so šele brezposelni in (mlajši) upokojenci? Ti imajo šele dosti časa in razlogov, da delajo takole, po malem. Nekdo, ki je na zavodu in pridobiva nadomestilo bo lahko brez težav zaslužil več na tak način, kot da bi bil redno zaposlen, za delodajalca bo pa to tudi cenejša opcija. Poleg tega bodo prej omenjene zlorabe omogočale zaposlovanje za polni delovni čas, z minimalnimi prispevki.

  Dokler ni vzpostavljen učinkovit nadzor, da ne bo prihajalo do zlorab v kakem večjem obsegu, je tole malo delo bolj pi******* kot kaj drugega. Že res, ŠOS in ŠOU pobereta nekaj pogače, lahko bi rekli da tudi prevelik, glede na to kaj se dogaja, ampak če je vsega 4% denarja tak problem se da to urediti tudi brez da bi sistem še bolj poslabšali na točkah, kjer je že zdaj slab.

 72. Jaka pravi,

  11.05.2010 ob 16:40

  Gre za to da se je treba znebit gojišča politikov, kar je edino pravilno. Ne more met en luzer 3000€ plače.. jaz bi jih dal na pranger pa kamenjal

 73. elix pravi,

  12.05.2010 ob 13:16

  Način za katerega se je odločila vlada zgleda zanimiv, ampak dejstvo je za je tistih 728 ure premalo, torej če je urna postavka okoli 3€ NETO je to skupno v celem letu manj kot 2200€. Če nekdo dela za vikend in nabere približno 10 ur na vikend je to že 500ur, ostane mu čas za poletno delo in to približno 200ur. To pomeni 1 mesec dela ali manj (dostikrat s enamreč dela tudi po več kot 10 ur na dan poleti). In teh dobrih 2000€ leto je premalo, za kogarkoli ki nima štipendije, še tisti ki imajo štipendijo delajo zraven ker je tistih 250 ali kaj več € na mesec premalo. Jaz 250€ na mesec dobim samo če delam 2 dni po 8 ur na teden.
  Sicer ne delam na vse moči ker sem še zmerja doma kot vzdrževan član tako da ne prekoračim 3000€ letno, ampak če mi starši nebi finančno pomagali nebi preživel in me moti vsakič ko morem starše vprašat za kakšen €.

  Ta zakon je slab kot arbitražni sporazum, sicer dobro za politike da lahko rečejo “Vsaj nekaj smo naredili” ampak džava naj bi skrbela za malega človeka, res da nekateri obrnejo velke dnarje na servisih samo to ne pomeni da ima povprečen študent dovolj dnarja.

  LP

 74. Klavdij pravi,

  13.05.2010 ob 16:00

  hja zakon ni tako slab kakor povdarjajo – najbolj glasne so seveda organizacije, ki zaradi tega zakona izgubijo veliko dohodkov in se bodo morale znajt drugače … se strinjam da je zakon boljši kolikor je okrog tega panike ampak ima pa svoje pomanjkljivosti:

  … glede štipendij sem zelo skeptičen glede na to kaj se je zgodilo dijakom (predlog da pod 18 let ne dobivajo štipendije in hkrati se hvalit da je več štipendij za tiste nad 18let, ukinjajo subvencionirano hrano da je denar za štipendije ipd.) … vse ok če je potem tudi otroški dodatek dovolj visok da se dijak lahko šola nekje daleč stran od doma… bojim se da bo tako manipuliranje prišlo tudi do študentov

  problem je to, da so univerzitetna mesta dražja od okolice in da je treba v času študija tudi nekje živeti … osebno nikjer ne vidim rasti novih blokov za študente, da bi lahko prišli čez mesec z 200€ štipendije – toliko je v Lj najemnina+stroški+mogoče lpp… kje je hrana, zvezki, učbeniki, avtobus za domov za čez vikend …

  kar se pa samih problemon malega dela tiče:
  -> z vidika študentov – omejitev števila ur dela bi lahko bila večja oz. bi bilo treba drugače uravnavat, prav tako moti urna postavka (mora bit ampak naj bo malo višja)

  -> z vidika delodajalca – prevelika omejitev števila delavcev, ki lahko delajo naenkrat prek tega (če ima nekdo za razložit kamion mu 2 delavca ne pomagata veliko če jih rabi za to 5 … to pa recimo rabi enkrat na mesec … )

  te zadeve bi bilo potrebno ločevat na kratkotrajna dela in dolgotrajna dela ter uvesti nadaljne pogoje (npr. ko enkrat zaposliš za kratkotrajno delo potem en teden ne smeš ali kaj podobnega) da se prepreči izkoriščanje…

  kar se tiče tega da gre tole v pokojninsko je čista bedarija za študente (če hočejo spodbijat da bi tekom študija ‘redno’ delali zakaj potem to… ), je pa dobro za brezposelne ipd. za katere ta zakon tudi velja

  kar se tiče pa velikega povdarjanja kako bo sedaj med delom delavec zavarovan … saj smo bili tudi prej – to ni nič novega

  zakon ni slab je pa na žalost na hitro spackan kot da je to zadeva, s katero se jim ni dalo preveč ubadat … se bodo pač mogli sedaj :)

 75. Klavdij pravi,

  13.05.2010 ob 16:02

  pa še to… poseben člen bi moral urejat status izrednih študentov, ki si nekako pač morajo plačat šolnine in tukaj je še ena velika napaka tega zakona…

  študenti bi pa moral pristopit k mizi in te napake izpostavit, doseči izboljšave in dodatne člene ne pa trme past ker ne bodo tako nič dosegli

 76. zazi pravi,

  17.05.2010 ob 18:34

  na eni strani si blagajno rešuje država, na drugi študentske organizacije, študenti bomo pa spet najebali
  bomo pač špilali poker…

 77. Zoki pravi,

  18.05.2010 ob 11:03

  Prej so so polnile blagajne študentskih organizacij, zdaj se bodo krpale luknje državnega proračuna. Osebno mi je vseeno kdo dobi, glavno da lahko študent dela kolikor si sam zamisli. Z malim delom študent najebe tako ali drugače.. Najvišja urna postavka absolutno prenizka za nekatera dela (fotografiranje, programiranje, itd…)

  Problem slovenske zakonodaje je, da ko opazi luknje v zakonih, spremeni zakon po liniji najmanjšega odpora. Seveda bo zakon o malem delu preprečil izkoriščevanje statusov, absolventov itd. Ampak bo negativno vplival tudi na ostale študente. Vlada naj sprejme dopolnilni zakon k obstoječemu študentskemu delu, v katerem uredi pravice študentskih organizacij. Ampak tega si seveda ne upajo.
  Ne zanima me kdo se na račun mojega dela bogati. Hočem enostavno pot do dela, ter trajanje le tega kot si sam zamislim. Študenti so odrasle osebe, ki so sposobne treznega razmišljanja kaj je najboljše za njih. Če to pomeni 8 ur dela na dan, je to njihova odločitev.
  Bolj ko debatiramo zakon o malem delu, vedno pridemo do skupnega imenovalca… Država in njeni slabi zakoni. (zakon o šolstvu itd.)

 78. Matija ŠegaMatija Šega pravi,

  18.05.2010 ob 12:24

  Zdravo. Nimam časa, da bi bral vse komentarje, zato je bilo mogoče že kje omenjeno, pa vendar. Zgornja urna postavka je odmaknjena iz predlaganega zakona. Torej ni več omejitev 8EUR.

  VIR: http://www.rtvslo.si/slovenija/malo-delo-umika-se-omejitev-urne-postavke/226568

  Sicer pa sem tudi sam svoje mnenje izrazil na nekoliko daljši način. Najdete ga lahko na mojem blogu.

 79. NoMercy pravi,

  18.05.2010 ob 12:56

  učiti se
  učiti se
  učiti se
  ……
  …..
  da si potem lahko foušljiv malarju, mehaniku, šalabajzerju, …. :)

 80. Flosko pravi,

  18.05.2010 ob 20:44

  Osebno sem za popolno ukinitev študentskega dela. Bi pa dajal štipendije tolko visoke, da bi študent normalno študiral oz. naj bi bil študij popolnoma brezplačen (v kolikor ga redno opravljaš). Če študiraš, študiraj, če delaš, delaj.

  Audija si privošči, ko si ga lahko. Pa če je sistem urejen, ga ne bo imel noben študent. Do takrat se bojo pa študentje z audi-ji in bmw-ji in MB vozili, delavci pa v cliotih… In diplomanti bojo še naprej na cestah PEŠ.

 81. Guest pravi,

  19.05.2010 ob 17:50

  vse vredu in prav… vendar mi je prišel v nos ta stavek..
  “Tisti, ki pa redno opravlja svoje študijske obveznosti, pa v nobenem primeru ne more delati več, saj bi mu težko zneslo, da dela 8h na dan, vse dni v tednu” sam sem živi dokaz da se to da..

 82. MaloDelo pravi,

  19.05.2010 ob 21:21

  http://www.sizamalodelo.info/

  Povejte svoje mnenje!!!

 83. Absolvent pravi,

  19.05.2010 ob 21:54

  Vsi tisti, ki boste zeleli vec delati, lahko odprete kot vsak drzavljan Republike Slovenije s.p. ali popoldansko obrt in normalno plačujete vse davke kot je to določeno z zakoni!! Ne razumem zakaj smo mi drugače tratirani od drugih delavcev. S tem zakonom se bo vsaj malo vzpostavilo ravnotežje.

  lp

 84. Protesti zoper zakon o malem delu pravi,

  20.05.2010 ob 17:28

  [...] in komu gre ta zakon v nos in še druge razlage posameznih točk zakona si preberite tukaj. Nato preberite še enkrat ŠOS-ovo propagando in se ne počutite neumno, če ni vse tako, kot ste [...]

 85. mateja pravi,

  20.05.2010 ob 17:31

  lahko se podpišete pod peticijo
  http://www.ipetitions.com/petition/razpustiti_sos/

 86. ADRIANA pravi,

  21.05.2010 ob 00:09

  Mislim da imate glede zakona prav, in da ga nekateri izkoriščajo in delajo preko drugih napotnic, vendar so ljudje, ki tega ne izkoriščamo in med viknedi oddelamo dve izmeni, ki zneseta 16 ur. Torej, kakšen vikend si vzamemo fraj, tako da se ure nekako pokrivajo. Mislim pa tudi, da je 728 ur letno premalo, če študent dela med letom za vikende in želi med poletnimi počitnicami delati še 2 meseca, da si karkoli prišpara in privošči ali pa si s tem pomaga v naslednjem šolskem letu. Tako da bi nam lahko vsaj nekaj dodatnih ur prišteli zraven in povišalo to mejo, za katero se bo vedelo da ni izkoriščana..

  Lep pozdrav vsem

 87. sarchy88 pravi,

  21.05.2010 ob 03:23

  sem redna študentka tik pred diplomo (vse izpite sem delala sproti). študiram 180km iz svojega domačega kraja. plačujem si stanovanje, hrano, starejši avto (ki so mi ga podarili starši da lahko normalno pridem domov in grem nazaj), obleke, vse potrebno za šolo in še kaj kar mi znese okoli 500eur na mesec.po diplomi septembra bom študirala še na drugem faksu ki me zelo veseli in ker mi je tudi jasno da redne zaposlitve nikjer ne bom dobila (sem se že zanimala pa sem dobila povsod isti odgovor – ne zaposlujemo). delam že od svojega 16 leta, ker me starši pač nikoli niso mogli finančno podpirat.če mi omejijo študentsko delo na 728 ur letno je to absolutno premalo. s tem da niti nimam štipendije ker presegamo cenzus za 50eur. če mi garantirajo da dobim štipendijo se strinjam s takim omejevanjem ur…..dokler pa te garancije ne bo pa se mi zdi pametno da nam še vedno pustijo svobodo pri odločitvi koliko ur na leto bomo oddelali. zakon o malem delu v osnovi ni tako napačen, samo dodelat bi ga bilo treba in poslušat želje nas študentov, ne pa želje raznih funkcionarjev šos-a in šou-a….

  lp vsem

 88. andrej pravi,

  21.05.2010 ob 12:45

  sarchy88….eden izmed razlogov, zakaj ne dobiš redne zaposlitve, je ravno ta, da je štud.dela preveč, poleg tega pa na napotnice delajo tudi številni drugi! Cenzus za štipendije pa se bo precej dvignil!!! Pozanimaj se in oddaj vlogo…
  lp

 89. Bimbo pravi,

  22.05.2010 ob 13:36

  Priznam, da mi je problematika štipendij nepoznana in večinoma nerazumljiva.

  1. Nedavno je (menda minister Svetlik) na tv rekel, da je lani ostalo nepodeljenih okrog 16.000 kadrovskih štipendij, a je ta neverjeten podatek šel mimo brez kakršnih koli pojasnil z njegove strani ali vprašanj novinarja (-ke). Kako je to mogoče?! Nezaslišano, ker jaz bi o tem rad vedel več!

  2. Precej se je omenjalo cenzus, včasih celo s kakšno konkretno številko. Vendar nisem nikjer zasledil podatka o morebitnih progresivnih štipendijah, kar bi bilo edino pravično. Je možno, da tega ni? Da nihče niti ni predlagal ali zahteval?

  3. Nisem opazil niti tega, da bi razpravljali o obvezni praksi ali celo pripravništvu. Tudi to je morda korektiv, ki bi študentom lahko zagotovil vsaj v določeni meri delo na področju njihovega študija in stik z morebitnimi bodočimi zaposlovalci. Menim, da bi jih tudi zagotovljena pripravniška doba, ki bi bila seveda redno (čeprav bolj skromno) plačana in bi seveda štela v delovno dobo, spodbudila k zaključku študija.

  Tako, samo nekaj zmedenih misli v tej splošni zmedi, ki je študentom (mladim) prav nič ne zavidam.

 90. robi pravi,

  26.05.2010 ob 01:10

  Mene zanima kako je zdaj z komentarjem od Matije, da so že marca dvignili omejitev urne postavke?

 91. mateja pravi,

  26.05.2010 ob 21:44

  kolikor vem je postavka sedaj 4€, vendar še obstajajo možnosti, da jo zvišajo – no, to pa je odvisno, kaj bo izpogajala štud.org., ki dejansko tako ne sodeluje ali daje konkretnih predlogov, tako da …

 92. NoMercy pravi,

  26.05.2010 ob 21:55

  če bi študenti imeli kaj v glavah bi se borili za odpravo maksimalne cene/uro!!!
  Pa ne more biti čiščenje skreta vredno samo par % manj kot visikointelektualno delo :)
  Toliko o kakovosti študentskih funcionarjev :)
  Skratka: študentsko delo naj gre v običajni tržni odnos na trgu delovne sile!!
  Pa sindikati naj gredo v maloro, če se znajo boriti za samo 500€ mezde. V švici švicarji ne delajo izpod 2.500€ – dela za ta denar delajo italijani!!

 93. mateja pravi,

  28.05.2010 ob 14:12

  zgornje postavke ni več oz. zgornje omejitve – so jo odpravili

 94. Lena pravi,

  14.06.2010 ob 14:48

  Kako naj nekateri študentje preživimo samo s toliko malo ur dela, sama nimam štipendije, študiram v LJ in živim v študencu, študenc si sama plačujem, tako tudi za jest in obleč, pa na mesec že zdaj komaj razvlečem kolikor lahko tistih 150 evrov. Poleti ko si lahko privoščim malo več dela da grem lahko vsaj na morje za vikend in drugo da si prišparam za naslednje šolsko leto.

  Mislim da nisem edina z tako ali vsaj z podobno situacijo.

 95. rok pravi,

  15.06.2010 ob 08:15

  če nimaš štipendije, si očitno prekoračila cenzus. Mogoče veš za koliko? Torej tvoja družina ti ni zmožna plačevati stroškov ali ti dajati žepnine? No, če si cenzus prekoračila le za nekaj eurov, boš naslednje leto (s 1.1.2011) lahko zaprosila za rep. štipendijo po novih pogojih … cenzus bo višji za 200€. Po novem zakonu boš še vedno lahko delala … če delaš vsak mesec celo leto se ti 728 ur razdeli povprečno 14 ur na teden (3-4 ure dnevno, lahko tudi kakšen dan več, in drug dan manj – razvrstitev ur ni važna, pomembno je le to da ne presežeš 728 na letni ravni). No, potemtakem boš lahko POVPREČNO na mesec delala 56ur, najnižja spodnja postavka je 4€, torej boš lahko dobila ven max. 224€. Seveda pa lahko kateri mesec delaš tudi več ur in zaslužiš več, vendar že kot sem rekel – pač moraš na koncu pazit, da ne presežeš 728 ur.

 96. dejan pravi,

  9.01.2011 ob 22:39

  SEM ŠTUDENT IN Z MOJIMI SO-ŠTUDENTI IN PODPIRAMO MALO DELO

 97. opica pravi,

  5.02.2011 ob 16:46

  Sem študent in z mojimi so-študenti NE PODPIRAMO malega dela!
  Se strinjam z ureditvijo študentskega dela, vendar ne na tak način!
  Ne z omejitvijo maksimalnega števila ur! Kdo nas bo preživljal, tiste ki nimamo štipendij in raznih drugih dohodkov? Mogoče vi vsi pametni tule, ki imajo velike štipendije ali pa vaši širokogrudni starši?

 98. dule5 pravi,

  27.03.2011 ob 09:25

  način je pravi in zakon tudi. Pridni in dobri študentje . vsaka vam čast. Manipulanti zabušanti, ki podpirajo ta zakon pa v jok in delat ,ali pa študirat v roku.

 99. RAdirka pravi,

  29.03.2011 ob 22:57

  Bravo fantje in dekleta…tako se piše. Ste me kar pomirili…absolventki pa….lahko začneš iskati službo…in tisti, ki te bo vzel na usposabljanje ta hip za 100 ur na mesec mora ful enih listo izpolnit…in boš tako imela službo…
  če pa bo malo delo…pa računaj, da boš delo opravljala v podjetju, ker se boš želela po zaključku zaposliti in bo že med študijem tvoje delo primerljiv strošek in tekla ti bo delovna doba….
  ne pa ,da se menjajo študentje za nove študente, ker je skok tako velik…
  ja cenilo se bo malo delo na način, da si študent gradi kariero in ne da dela samo lažja dela…tista pustite za moje sodelavce, ki so težje zaposlivi. Vi zagrabite bolj ustvarjalno delo povezano z vašimi interesi in študiji…. ta je pa faca…
  http://www.souvizija.si/video/jure_petac_bodimo_vsaj_nekje_prvi_najboljsi_in_postanimo_dezela_studentov/?show=921496bbfe84c25cdd9c799818304261&search=Malo+delo&search_type=t

  no še imamo prihodnost v naši državi…
  lp RAdirka

 100. Za študente pravi,

  30.03.2011 ob 14:42

  Navedbe v sestavku izhajajo iz prvotnega osnutka zakona, ki je bil že večkrat popravljen. Ali veste kaj je največji problem Zakona o malem delu ….. DA DELA ZA ŠTUDENTE NE BO !

  Zaradi kvot, ki bodo veljala za podjetja bo pri podjetjih, kjer so doslej najemali študente na razpolago 60% manj delovnih ur kot so jih do sedaj opravili študentje in dijaki.

  Poleg tega bo na to zmanjšano kvoto štartalo še 115.000 brezposelnih, nekaj odstotkov od 500.000 penzionistov in še tisti mladi, ki se jim je doslej uspelo zaposliti za določen čas.

  Naj zaprejo pipo študentskim organizacijam. AMPAK TA ZAKON JO ZAPIRA DIREKTNO ŠTUDENTOM !

 101. Radirka pravi,

  31.03.2011 ob 16:46

  Ja in odpira delo tistim, ki so delavci in ne študentje…in to je glavni cilj vsega skupaj. študentje niso skupina delavcev. In tako je tudi prav fantje in dekleta. Ta hip nam odžirate delo in po koncu študija vas v podjetjih ne moremo zaposliti, ker ves čas med študijem delate preveč fizična dela in nimate dosti izkušenj na svojih področjih…
  drugače pa Ktaka, Tomo Grega, Dejan Spidy in še kdo…le tako naprej..upam, da delate na področjih svojega študija…no če bi kdo od ambicioznih rad delal manj ur na dan ali teden – že po načinu zakona o malem delu pri nas je prostor, če sem prav izračunala za tri -bolj smer trženje, razvoj novih storitev, raziskave…ampak iščemo adrenalince, ki imajo visoke ambicije, ker smo ekipa, ki potrebujemo liderje. …ostalo odgovorim direktno, če koga zanima… pravaradirka@gmail.com

 102. Srcica pravi,

  4.04.2011 ob 22:22

  Glavni članek je lepo prikazan, zmotilo pa me je, da se meče vse kar gre od trenutnega študentskega dela k študentski organizacijam v en koš…

  Samo naj povem, da če Referendum o malemu delu ne pade, se bo najverjetnje zaradi pomankanja sredstev zaprl eden izredno dober in dobronameren projekt – to je 1. varna hiša za študente v Evropi. Več o tem pa na http://www.studentska-hisa.si/

  Ko ravno razpravljamo kakšni kapitalisti smo postali – trenutno študentsko delo je skrbelo/skrbi tudi za študente/vrstnike v stiskah…

 103. RAdirka pravi,

  6.04.2011 ob 23:30

  No Srčica…če je to res…da se projekt ne bo nadaljeval. še vedno bo kar nekaj denarja šlo za take programe za študente….

 104. Goran pravi,

  17.12.2011 ob 11:54

  Vse lepo in prav, samo jaz sem na zavodu za zaposlovanje že 2 leti in drkam k**** doma, če bi vleku naprej status v nedogled bi lahko vsaj delal verjetno kakšno smrdljivo delo za 3.5evra, boljše ko nič bi vse kakorbilo ,.. ni dela in še glumijo s tem ,..

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !